Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

Otepää Vallavalitsuse istungil 14.04.2020

14.04.2020

 1. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 17. veebruari 2020. a korralduse nr 2-3/86 „Kuigatsi külas asuva Pauli-Risto katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine" punktis 1.1 Pauli-Risto katastriüksusele määratud sihtotstarvet, asendades maatulundusmaa sihtotstarbe elamumaa sihtotstarbega.
 2. Määrati Päidla külas asuva Kolli katastriüksuse (katastritunnus 58202:002:0822) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 3. Määrati Vidrike külas asuva Toppavee katastriüksuse (katastritunnus 55701:001:0293) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 4. Anti Aares Fjodorovile projekteerimistingimused Sihva külas Juusa kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Raimo Lepikule projekteerimistingimused Lauküla külas Palu kinnistul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Lauri Peilile ehitusluba Päidla külas Kintsli kõrts kinnistul üksikelamu laiendamiseks.
 7. Anti OÜ-le Hyde Park Estate ehitusluba Kaurutootsi külas Ojasalu kinnistul üksikelamu püstitamiseks.
 8. Anti Elva Tarbijate Ühistule ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak T3, Lipuväljak T4, Lipuväljak T5, Munamäe tänav T1, Munamäe tänav T2 ja Munamäe tänav 4a kinnistutel Munamäe tänava rekonstrueerimiseks.
 9. Anti Sihva külas Allika kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 10. Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 11. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 461 eurot.
 12. Pikendati OÜ-ga Merevi Invest sõlmitud rendilepingut Otepää vallasiseses linnas asuvate Munamäe tn 4a ja Munamäe tn 8a kinnistute kasutamiseks kuni 2. juulini 2020. a.
 13. Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne.
 14. Kutsuti Kaido Tamberg sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus nõukogu liikme kohalt tagasi. Määrati Jaanus Barkala sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 15. aprillist 2020. a.
 15. Suunati avalikule väljapanekule Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses  linnas Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneering (AB Artes Terrae OÜ töö nr 1857DP3). Määrati detailplaneeringu avalik väljapaneku ajaks 2. mai - 31. mai 2020. a ja kohtadeks Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, Otepää), Sangaste raamatukogu (aadress Kooli tn 3, Sangaste alevik), Puka raamatukogu (aadress Kooli tn 6, Puka alevik) ja valla veebileht www.otepaa.ee Määrati detailplaneeringu avaliku arutelu ajaks 11. juuni 2020. a kell 14.00 ja toimumiskohaks Otepää Vallavalitsus.
 16. Otsustati anda volitused väärteomenetluses osalemiseks. Kinnitati ametikohaks, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses Otepää Vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel, menetleja ametikoht.