Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas. 

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrused
 Vallavalitsuse istungitel

04.12.2017
 
1. Algatati Otepää vallasiseses linnas asuva Kagumohni katastriüksuse ja lähiala detailplaneering.
 
2. Väljastati Ene Aamerile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Piiri tn 10 kinnistul elamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
 
3. Väljastati Andres Kivile projekteerimistingimused Lutike külas Luksi kinnistul suvila laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
 
4. Väljastati Ergo Kungusele ehitusluba Pilkuse külas Tiigimäe kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
 
5. Väljastati Ermo Paisile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kuuse tn 1 kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
 
6. Väljastati OÜ-le OTEPÄÄ EHITUSGRUPP ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kirikla kinnistul ehitise (kaugkütte trass) rajamiseks.
 
7. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus isikut.
 
8. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
 
9. Jäeti rahuldamata üks taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
 
10. Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule summas 19,17 eurot.
 
11. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus seitsmele isikule kogusummas 339,2 eurot.
 
12. Keelduti kolmele isikule  ühekordse sotsiaaltoetuse määramisest.
 
13. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 64 eurot.
 
14. Määrati 27 lapsele ja 108 eakale kingipakist koosnev jõulutoetus kogusummas 502,20 eurot.
 
15. Muudeti Puka Vallavalitsuse 18. oktoobri 2017. a korralduse nr 272 „Puka Keskkooli hoolekogu moodustamine" punkti 1.8 ja sõnastada see järgmiselt: „1.8 Rando Undrus".
 
16. Määrati sõidupileti alusel 18 õpilase sõidukulu hüvitamiseks 2017. aasta oktoobrikuu eest õpilaste sõidusoodustused kogusummas 307,88 eurot.
 
17. Anti Moora R - Jaamad Osaühingule (registrikood 10878152, asukoht Võru tn 167 postkast 7, Tartu linn) taksoveoluba taksoveo korraldamiseks Otepää vallas.
 
18. Vabastati Eesti Kultuurkapital Otepää Kultuurikeskuse teenuste eest tasumisest 4. detsembril 2017. a kell 9:00-17:00 toimuva koosoleku osas.
 
19. Eraldati Puka valla 2017. aasta eelarve reservfondist 3907,20 eurot järgmiselt: 1.1 tegevusala 01111 volikogu (kululiik 55) personalikulu 990 eurot; 1.2 tegevusala 04740 üldmajanduslikud arendusprojektid (kululiik 550050) juriidiline teenus - Puka Keskkooli projekteerimistingimuste ja hankedokumantatsiooni koostamine 2917,20 eurot.
 
20. Moodustati Otepää linnakeskuse väljaarendamise projektitaotluse suhtes ettepanekute tegemiseks vallavalitsuse komisjon järgmises koosseisus: 1.1 Enelin Alter (komisjoni esimees); 1.2 Siim Kalda; 1.3 Mairo Kangro; 1.4 Tuuli Merimaa; Inga Tikk. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 27. novembri 2017. a korraldus nr 2-4-604 "Vallavalitsuse komisjoni moodustamine".