Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas. 

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrused
 Vallavalitsuse istungitel

19.02.2018

1.     Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Ees-Ojamäe katastriüksus (katastritunnus 63602:002:0780) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.

2.     Peeti võimalikuks jagada Tiidu külas asuv Pihlaka katastriüksus (katastritunnus 72402:002:1291) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.

3.     Peeti võimalikuks jagada Ädu külas asuv Lillekraavi katastriüksus (katastritunnus 72401:001:1990) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.h

4.     Seati Nüpli külas asuvale Tedremäe kinnistule (kinnistu registriosa nr 1500640, katastritunnus 63602:002:1730, omanik Jan Hillar Sven Ugand) sundvaldus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks 37 m pikkuse maakaabelliini rajamiseks ja jaotuskilbi paigaldamiseks vastavalt asendiplaanile.

5.     Anti Alo Lubile ehitusluba Pedajamäe külas Väljametsa kinnistul ehitise (suvemaja) püstitamiseks.

6.     Anti Otepää vallasiseses linnas Tehase  kinnistul asuvale ehitisele (mürapiire) kasutusluba.

7.     Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 eurot.

8.     Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 128 eurot.

9.     Määrati ühele isikule hooldajatoetus.

10.  Määrati ühele isikule koduteenus.

11.  Suunati viis isikut tugiisikuteenusele.

12.  Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu toetus kolmele 3- ja enamalapselistele peredele.

13.  Anti ühele isikule sotsiaaleluruumina üürile korter.

14.  Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 10324175, aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba 25. veebruaril 2018. a ajavahemikul kell 20:00 - 20:45 Otepää vallasiseses linnas Tehvandi Spordikeskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.

15.  Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 11 isikut.

16.  Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil Meegaste külas asuva Arula-Urmi tee (teeregistri tee nr 6080019, tee pikkus 1,806 km, tee laius ca 4 m) teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus järgmisetele kinnistustele: 1.1 Meegaste külas asuvale Rebase kinnistule (kinnistu registriosa nr 616240, katastritunnus 60802:003:0800, pindala 40 ha, sihtotstarve maatulundusmaa); 1.2 Meegaste külas asuvale Rebase Tõnis kinnistule (kinnistu registriosa nr 441140, katastritunnus 60802:003:0700, pindala 32,4 ha, sihtotstarve maatulundusmaa); 1.3 Meegaste külas asuvale Rebase Tõnis 1 kinnistule (kinnistu registriosa nr 441240, katastritunnus 60802:003:0711, pindala 19,8 ha, sihtotstarve maatulundusmaa); 1.4 Meegaste külas asuvale Sikkamäe kinnistule (kinnistu registriosa nr 2030840, katastritunnus 60802:003:1940, pindala 14,27 ha, sihtotstarve maatulundusmaa); 1.5 Meegaste külas asuvale Urmi kinnistule (kinnistu registriosa nr 774240, katastritunnus 60802:003:0900 pindala 56,96 ha, sihtotstarve maatulundusmaa).

17.  Anti Puka alevikus Kooli tn 6 asuva asutusehoone ruumid (märgitud asendiplaanil) otsustuskorras Mängukohake OÜ-le (registrikood 14407353, aadress Männimäe Kolli küla Otepää vald) tasuta kasutusse.

18.  Anti otsustuskorras mittetulundusühingu Sangaste Asundused (registrikood 80270765, aadress Valga mnt 7 Sangaste alevik Otepää vald) tasuta kasutusse järgmised kinnistud: 1.1 Lossiküla külas asuv Lossipargi kinnistu (kinnistu registriosa 2332140, katastritunnus 72402:002:0010, pindala 12,49 ha, bilansiline maksumus 1396,15 eurot); 1.2 Lossiküla külas asuv Pargi kinnistu (kinnistu registriosa 2362740, katastritunnus 72402:002:1500, pindala 1,75 ha, bilansiline maksumus 391,19 eurot); 1.3 Lossiküla külas asuv Tervisespordi kinnistu (kinnistu registriosa 2362640, katastritunnus 72402:002:0048, pindala 7,63 ha, bilansiline maksumus 948,77 eurot).

19.  Vabastati Maie Niit Otepää Kultuurikeskuse teenuste eest tasumisest 14. juulil 2018. a toimuva ürituse osas.

20.  Määrati SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS nõukogu liikmete tasu suurused alljärgnevalt: 1.1 nõukogu esimees 200 eurot kuus; 1.2 nõukogu liige 150 eurot kuus.

21.  Moodustati Otepää Kultuurikeskuse, Nõuni Maakultuurimaja, Puka Rahvamaja ja Sangaste seltsimaja varade inventeerimiseks inventeerimiskomisjon koosseisus Vello Vou (komisjoni esimees), Kristina Reigo ja Monika Otrokova.

22.  Algatati Nüpli külas asuva Piirimäe katastriüksuse ja Suur-Poslovitsa maaüksuse detailplaneering.

 

23.  Keelduti ühele isikule ühekordse sotsiaaltoetuse määramisest.

 

12.02.2018

1.     Ühendati Otepää vallasiseses linnas asuv Tehase katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0058) ja Savi 16 katastriüksus (katastritunnus 63601:001:1480) üheks katastriüksuseks. Määrati moodustatava 100 503 m2 suuruse katastriüksuse kohanimi, koha-aadress ja sihtotstarve vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanile järgmiselt: 2.1 kohanimi Tehase, koha-aadress Tehase, Otepää vallasisene linn, sihtotstarve – 90% tootmismaa (003;T) ja 10% ärimaa (002;Ä).

2.     Anti Smartecon OÜ-le projekteerimistingimused Nüpli külas Väike-Poslovitsa kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.

3.     Anti Timo Tootsile ehitusluba Neeruti külas Ojaveere kinnistul ehitise (elamu, ehitisregistri kood 120811491) laiendamiseks.

4.     Kehtestati Sihva külas asuva Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneering.

5.     Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 eurot.

6.     Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule summas 768 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa viiele isikule kogusummas 976 eurot.

7.     Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 532 eurot.

8.     Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu toetus ühele 3- ja enamalapselistele peredee.

9.     Määrati isikliku abistaja teenus ühele isikule.

10.  Lõpetati ühele isikule puudega inimese täiendava toetuse maksmine, kuna isikule on lähtuvalt hooldusvajaduseest määratud koduteenus.

11.  Valiti AS-i Otepää Veevärk 2017. a majandusaasta aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.

12.  Kinnitati alates 1. märtsist 2018. a hallatava asutuse Otepää Kultuurikeskused juhatajaks Jorma Riivald.

13.  Kinnitati 2018. aastaks Otepää valla haridusasutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused järgmiselt: 1.1 Otepää Gümnaasiumi õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 1004,31 eurot õpilase kohta aastas; 1.2 Pühajärve Põhikooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 1334,19 eurot õpilase kohta aastas; 1.3 Keeni Põhikooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 1714,40 eurot õpilase kohta aastas; 1.4 Puka Keskkooli õppekoha tegevuskulude arvestuslik maksumus 3438,73 eurot õpilase kohta aastas; 1.5 Otepää Muusikakooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2181,20 eurot õppuri kohta aastas; 1.6 Puka Kunstikooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 893,20 eurot õppuri kohta aastas; 1.7 Otepää Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 3307,95 eurot lapse kohta aastas; 1.8 Pühajärve Põhikooli lasteaiarühma majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 2445,56 eurot lapse kohta aastas; 1.9 Keeni Põhikooli lasteaed „Kratila" lasteaiarühma majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 3697,31 eurot lapse kohta aastas; 1.10 Puka Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 3966,20 eurot lapse kohta aastas.

14.  Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest 16 isikut.

15.  Anti Puka alevikus Kooli tn 6 asuva asutusehoone ruumid (märgitud asendiplaanil) otsustuskorras Puka Kogukonna (registrikood 80423602, aadress Võru mnt 2 Puka alevik Otepää vald) tasuta kasutusse. Otsustati sõlmida Puka Kogukonnaga vara tasuta kasutamise leping järgmistel tingimustel: 2.1 vara kasutatakse kogukondlike ühistegevuste ja -ürituste läbiviimiseks; 2.2 lepingu tähtaeg on 11. veebruar 2023. a.

 
 
05.02.2018
1. Peeti võimalikuks jagada Lauküla külas asuv Liiva katastriüksus (katastritunnus 72402:003:1141) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 
2. Peeti võimalikuks jagada Lauküla külas asuv Savi katastriüksus (katastritunnus 72402:003:1110) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 
3. Kinnitati Restu külas asuva Veski-Jõe maaüksuse erastamise tingimused Jüri Raismale.
 
4. Kinnitati Restu külas asuva Veski-Soo maaüksuse erastamise tingimused Jüri Raismale.
 
5. Kinnitati Restu külas asuva Veskiveere maaüksuse erastamise tingimused Jüri Raismale.
 
6. Anti Peeter Kümmelile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas J. Hurda tn 38 kinnistul korterelamu ehitusprojekti koostamiseks.
 
7. Anti Kirke Makarovile ehitusluba Nüpli külas Suur-Poslovitsa kinnistul ja Väike-Poslovitsa kinnistul rajatise (tiik-veehoidla) rajamiseks.
 
8. Anti Otepää vallasiseses linnas Tehase  kinnistul asuvale ehitisele (puurkaev) kasutusluba.
 
9. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 41 isikut.
 
10. Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule summas 8,95 eurot.
 
11. Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 eurot.
 
12. Keelduti ühele isikule ühekordse sotsiaaltoetuse määramisest.
 
13. Määrati kahele isikule koduteenus.
 
14. Vabastati Iñaki Sandoval Otepää Kultuurikeskuse teenuste eest tasumisest 19. veebruaril 2018. a algusega kell 19:00 toimuva ürituse osas.
 
15. Nimetati mittetulundusühingus Valgamaa Partnerluskogu Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Kaido Tamberg. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 11. septembri 2017. a korraldus nr 2-4-453 "Mittetulundusühingus Valgamaa Partnerluskogu liikmeõiguste teostaja nimetamine".
 
16. Kutsuti SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS nõukogu liikme kohalt tagasi Silver Drenkhan. Määrati SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 5. veebruarist 2018. a: 2.1 Kajar Lepik; 2.2 Irja Sõnum.
 
17. Nõustuti ühele isikule lapsehoiuteenuse osutamisega Otepää Perekeskus MTÜ Pipo mängutoas.
 
18. Määrati võimlemisklubile „Rütmika" 10. - 11. veebruaril 2018. a. toimuva spordiürituse „Otepää lahtised Meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises" korraldamiseks toetus summas 400 eurot.