Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

Otepää Vallavalitsuse istungil 25.03.2020

25.03.2020

  1. Määrati Pilkuse külas asuva VEREVA kinnistu jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
  2. Anti OÜ-le InserGrupp ehitusluba Raudsepa külas ESNO ja LUIGAKUURI kinnistutel ehitise (elektritootmisrajatis) püstitamiseks.
  3. Anti Rock Ranch OÜ-le projekteerimistingimused Nüpli külas Väike-Poslovitsa kinnistule stuudiohoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
  4. Anti Valga maakonnas Otepää vallas Pringi külas asuv Siimu karjääri kinnistu otsustuskorras rendile OSAÜHINGULE SANVA.
  5. Otsustati lükata edasi 30. märtsile 2020. a kell 13.00 kavandatud Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu ja korraldada see elektroonselt Skype platvormi vahendusel 13. aprillil 2020. a kell 14.00.
  6. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 2. märtsi 2020. a korraldus nr 119  "Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 8a asuva kinnistu võõrandamiseks enampakkumise korraldamine."
  7. Võeti vastu määrus" Otepää Vallavalitsuse infoturbepoliitika".