Otepää Vallavalitsuse istungil 21.12.2020

21.12.2020

 1. Nõustuti Räbi külas asuva Jurjuva maaüksuse (katastritunnus 58201:001:0257) Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 2. Anti Eneria OÜ-le projekteerimistingimused Kaurutootsi külas Rohumaa kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas projekteerimistingimused Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul majandushoone ehitusprojekti koostamiseks. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 2. novembri 2020. a korraldus nr 2-3/608 "OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas projekteerimistingimuste andmine".
 4. Anti Kristel Nämile projekteerimistingimused Restu külas Männiku kinnistul lauda ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Kadi Laurile ehitusluba Märdi külas asuval Nugise kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 6. Anti OÜ-le Otepää Üürimajad ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Kopli tn 2a kinnistul korterelamu püstitamiseks. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 14. detsembri 2006. a korraldus nr 2-4-751 „Ehitusloa väljastamine OÜ-le Oti Maja" ja selle alusel 29. detsembril 2006. a väljastatud ehitusluba nr 1797 Otepää vallasiseses linnas asuval Kopli tn 2a kinnistul 28 korteriga elamu (ehitisregistri kood 120530004) püstitamiseks.
 7. Anti Otepää külas Veske kinnistul asuvale ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
 8. Anti Otepää vallasiseses linnas Tehase paneel 1, Tehase paneel 2, Tehase paneel 3, Tehase paneel 4, Tehase paneel 5, Tehase paneel 6 ja Tehase paneel 7 kinnistutel asuvale ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
 9. Anti Nüpli külas Kelgumäe kinnistul asuvale ehitisele (puhkemaja) kasutusluba.
 10. Anti Räbi külas Järvepera kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 11. Anda Räbi külas Järvepera kinnistul asuvale ehitisele (kõrvalhoone) kasutusluba.
 12. Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 6 asuv elamu ja abihoone.
 13. Anti kahele isikule üürile sotsiaaleluruum.
 14. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 15. Määrati tervisetoetus kuuele isikule kogusummas 336 eurot.
 16. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 220 eurot.
 17. Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne.
 18. Määrati Mittetulundusühingule Josephine projekti "Kogukonna teenuste toa renoveerimine" elluviimiseks 390 euro suurune kaasfinantseerimise toetus.
 19. Eraldati Otepää Spordiklubile 2000 euro suurune spordiürituse toetus 2021 - 2026. a toimuvate orienteerumise valdkonna erinevatel rahvusvahelistel spordiüritustel kasutatavate orienteerumiskaartide uuendamiseks.
 20. Eraldati reservfondist eelarvereale „01112 Otepää Vallavalitsus" 5000 eurot vallavalitsuse IT- kulude katmiseks.
 21. Otsustati kanda Otepää Vallavalitsuses maha 13 ühikut põhivara, summas 294 570,09 eurot.
 22. Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 8a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 46 500 euro suuruse pakkumise teinud OSAÜHING MOHITO.