Otepää Vallavalitsuse istungil 09.12.2019

09.12.2019

 1. Anti Marius Türkile ehitusluba Neeruti külas Lande kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 2. Anti Boris Šamarinile ehitusluba Sarapuu külas Männa kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 3. Anti Raido Käärile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Savikoja tn 1 kinnistul üksikelamu püstitamiseks.
 4. Anti Mägestiku külas Metsamaja kinnistul asuvale ehitisele (abihoone) kasutusluba.
 5. Anti Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 12//Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul ja Nüpli külas Tehvandi 2 kinnistul asuvale ehitisele (meediatunnel ja abihoone) kasutusluba.
 6. Seati Elektrilevi OÜ kasuks sundvaldus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Otepää valla omandis olevale Otepää külas asuvale Majasoo - Vana-Otepää tee katastriüksusele (katastritunnus 55701:001:0283, pindala 8355 m², sihtotstarve transpordimaa 100%).
 7. Seati Eesti Vabariigi omandis olevatele kinnistutele ja reformimata riigimaale sundvaldused Elektrilevi OÜ kasuks: 1) Vana-Otepää külas asuv Tuuliku kinnistu (kinnistu registriosa nr 2577040, katastritunnus 63602:001:1820, riigivara registrikood KV9399M1); 2) Vana-Otepää külas asuv Uue-Koidu kinnistu (kinnistu registriosa nr 2575140, katastritunnus 63602:001:1810, riigivara registrikood KV9398M1); 3) Päidla külas asuv Rebase kinnistu (kinnistu registriosa nr 2494940, katastritunnus 58202:001:0004, riigivara registrikood KV27720M1); 4) Päidla külas 22158 Elva-Kintsli tee kinnistu (katastritunnus 58202:001:0751) ja Oja kinnistu (katastritunnus 58202:001:0570) vahel asuv reformimata riigimaa; 5) Kastolatsi külas Naela kinnistu (katastritunnus 63602:001:0612) ja 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee kinnistu (katastritunnus 63602:001:1361) vahel asuv reformimata riigimaa.
 8. Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 449 eurot.
 9. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.
 10. Kinnitati riigihanke „Otepää keskväljaku purskkaevu projekteerimine ja ehitus" tulemused. Tunnistati riigihanke „Otepää keskväljaku purskkaevu projekteerimine ja ehitus" hanketingimustele vastavaks OSAÜHING TORMIS DISAIN (registrikood 11232831) pakkumus. Tunnistati edukaks pakkumuseks OSAÜHING TORMIS DISAIN pakkumus maksumusega 137 182,50 eurot (sisaldab käibemaksu), kui eeldatud hinnaga esitatud pakkumus.
 11. Otsustati korraldada avalik ideekorje konkurss Otepää linnamäe edasise kasutuse kohta ettepanekute saamiseks. Konkursiga hõlmatud piirkonnaks on Otepää vallale kuuluvad kinnistud Linnamäe (katastritunnus 63602:002:1620), Linnamäe org (katastritunnus 55601:004:1870), Linnamäe nõlv (katastritunnus 55601:004:0003) ja Linnamäetagune (katastritunnus 56701:001:0139). Ettepanekuid piirkonna edasiseks arendamiseks tervikuna või osade kaupa saab esitada 22. jaanuarini 2020. a.
 12. Anti otsustuskorras kuni 31. detsembrini 2020. a OTEPÄÄ INVAÜHINGU (registrikood 80051618, asukoht Lipuväljak 13 Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse liikumispuudega isikute abistamise korraldamiseks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva hoone I korruse ruum nr 101, suurusega 21,8 m2.
 13. Kanti hallatavas asutuses Otepää Kultuurikeskused maha 208 ühikut väikevahendeid, summas 6558 eurot.
 14. Kanti Otepää Muusikakoolis maha 89 ühikut väikevahendeid, summas 2447,61 eurot.
 15. Kanti Otepää Raamatukogus maha 103 ühikut väikevahendeid, summas 754,16 eurot ja 2033 eksemplari raamatuid, summas 4863,60 eurot.
 16. Kanti Otepää Lasteaias maha 105 ühikut väikevahendeid, summas 4065,21 eurot.
 17. Kanti Keeni Põhikoolis maha 83 ühikut väikevahendeid, summas 10 530,71 eurot.
 18. Kanti Puka Koolis maha 8 ühikut väikevahendeid, summas 1576,44 eurot.
 19. Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 232 ühikut väikevahendeid, summas 10 536,83 eurot ja 114 eksemplari õpikuid, summas 799,46 eurot.
 20. Kinnitati 2020. aastaks Otepää valla haridusasutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused järgmiselt: 1.1 Otepää valla koolis 2442,75 eurot õpilase kohta aastas; 1.2 Otepää valla koolieelses lasteasutuses 4787,75 eurot lapse kohta aastas; 1.3 Otepää Muusikakoolis 2520 eurot õppuri kohta aastas. 1.4 Puka Kunstikoolis 935 eurot õppuri kohta aastas.
 21. Otsustati suurendada ajavahemikul 1. jaanuar - 31. august 2020. a Otepää Lasteaia sõimerühma Lepatriinu laste arvu kuni 16 lapseni.
 22. Otsustati anda Otepää medal Addold Adolf Mossinile.