Otepää Vallavalitsuse istungil 13.05.2019

13.05.2019

 1. Anti Estonian Autosport Events Mittetulundusühingule projekteerimistingimused Truuta külas Ala-Samuli kinnistul avalikkusele ligipääsetava eratee ehitusprojekti koostamiseks.
 2. Anti Heikki Kikkasele projekteerimistingimused Sihva külas Voki kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Ülo Lubile projekteerimistingimused Nõuni külas Kullipesa vkt 9 kinnistul majandushoone laiendamine ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Ainar Kukele ehitusluba Mägestiku külas Varjumetsa kinnistul tenthalli püstitamiseks.
 5. Anti Lauri Peilile ehitusluba Päidla külas Kintsli kõrts kinnistul maasoojuspuuraugu rajamiseks.
 6. Anti Silva-Agro OÜ-le ehitusluba Lauküla külas Silva kinnistul PVC-halli püstitamiseks.
 7. Anda Äärmusliku Spordi AS-ile ehitusluba Nüpli külas Munamäe kinnistul köistee rekonstrueerimiseks.
 8. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 5. märtsi 2019. a korralduse 2-3/94 „2019. aasta hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjoni moodustamine ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse seadmine" punktis 1 märgitud komisjoni koosseisu järgmiselt: 1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Kajar Lepik ja Aado Altmets; 1.2 kinnitada komisjoni koosseisu Jaak Grünberg (komisjoni esimees) ja Lea Ruuven. Tunnistati nurjunuks Lossiküla külas Müüri tee 1-2 asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Otsustati korraldada kordusenampakkumine Lossiküla külas Müüri tee 1-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 2317240, üldpind 50,6 m2) võõrandamiseks alghinnaga 2500 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2. Jaak Grünberg; 3.Uuno Laul.
 9. Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.
 10. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 11. Määrati ühele isikule tervisetoetus kogusummas 70 eurot.
 12. Vaadati läbi ühe isiku vaie.