Nõuni teenuskeskuse juht

2.05.18

Kalev Lõhmus
Teenuskeskuse juht

 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
01.05.2018 - Nõuni teenuskeskuse juht

 

Teenuskeskuse juhi tööülesanded

Töötaja tööülesanneteks on:

1. teenuskeskuse tegevuse eest vastutamine;

2. teenuskeskuse halduspiirkonnas avaliku võimu sekkumist vajavate küsimuste lahendamise korraldamine, kohaliku tähtsusega küsimuste kohta info kogumine ja selle vajadusel vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavale struktuuriüksusele edastamine;

3. teenuskeskuse haldusterritooriumil avalike teenuste osutamise kvaliteedi ja korralduse üle järelevalve teostamine;

4. koostöö teenuskeskuse halduspiirkonnas asuvate vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide ja teiste teenuskeskuste juhtidega;

5. oma tegevusest vallavalitsusele aruandmine, vajadusel vallavalitsuse istungitel ja komisjonide koosolekutel osalemine;

6. valla esindamine teenuskeskuse halduspiirkonnas korteriühistute koosolekutel;

7. teenuskeskuse halduspiirkonnas omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud koduloomade (hulkuvad loomad, eelkõige koerad ja kassid) püüdmise korraldamine;

8. majandusteenistuse juhataja või abivallavanema poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.