Sotsiaaltööspetsialist

1.10.19

 

 

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI AMETIJUHEND
 
 
I  ÜLDOSA
 
1. Ametikoha nimetus sotsiaaltööspetsialist
2. Ametisse nimetaja vallavanem
3. Kellele allub sotsiaalteenistuse juhataja
4. Alluvad -
5. Asendaja sotsiaaltööspetsialist
6. Keda asendab sotsiaaltööspetsialist
 
II  AMETIKOHA EESMÄRK
 
7. Sotsiaaltööspetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on sotsiaalhoolekandega seotud küsimuste lahendamine ja rahvastikuregistri pidamine.
 
III  AMETIKOHUSTUSED
 
8. Sotsiaaltööspetsialisti ametikohustuseks on:
8.1 sotsiaalregistri moodustamine ja pidamine ning sotsiaalregistrist laekuva informatsiooni edastamine kehtestatud korras;
8.2 sotsiaalteenuste ja -abi andmise korraldamine;
8.3 riiklike ja vallaeelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraldamine;
8.4 eestkosteasutuse töö korraldamine;
8.5 abi osutamine sotsiaalabi või -toetuse saamiseks vajalike dokumentide vormistamisel;
8.6 isikute nõustamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes;
8.7 sotsiaalhoolekandealaste õigusaktide eelnõude koostamine;
8.8 heategevuse suunamine puudust kannatavatele inimestele;
8.9 vanurite ja puudega inimeste üldise ja koduse abistamise vajaduse väljaselgitamine ja abistamise korraldamine, hoolekandeasutusse paigutamine;
8.10 koolikohustuse täitmise kontrollimine koostöös koolide ja lastevanematega;
8.11 andmetöötlejana rahvastikuregistri andmete töötlemine;
8.12 perekonnaseisuaktide vormistamine vastavalt perekonnaseadusele;
8.13 omasteta surnud isiku matuste korraldamine;
8.14 õpilaste sõidusoodustuste määramise korraldamine;
8.15 sõiduki parkimiskaardi väljastamise korraldamine;
8.16 osalemine volikogu ja valitsuse istungitel, kus käsitletakse sotsiaalküsimusi;
8.17 tegevusvaldkonnaga seotud avaldustele ja kirjadele vastamine;
8.18 tegevusvaldkonnaga seotud rahataotlusprojektide koostamine;
8.19 tegevusvaldkonnaga seotud statistiliste aruannete koostamine ja esitamine;
8.20 tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes vallaasutuste nõustamine ja abistamine.
 
IV ÕIGUSED
 
9. Sotsiaaltööspetsialistil on õigus:
9.1 saada vallaametnikelt ning vallaasutustelt informatsiooni, dokumente jms, mis on vajalikud tema ametikohustuste täitmiseks;
9.2 saada ametialast täienduskoolitust;
9.3 saada ametikohustuste täitmiseks vajalikud töövahendid.
 
V  VASTUTUS
 
10. Sotsiaaltööspetsialist:
10.1 vastutab oma ametijuhendi piires tema poolt väljastatud dokumentide ja informatsiooni õigsuse eest;
10.2 vastutab ametikohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest;
10.3 vastutab ametisaladuse ja ametialaselt teatavaks saanud informatsiooni kaitsmise ja hoidmise eest.
 
VI  AMETIJUHENDI MUUTMINE
 
11. Ametijuhendit võib muuta:
11.1 sotsiaaltööspetsialisti ja vallavanema kokkuleppe alusel;
11.2 juhtudel mil muudatuse aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd;
11.3 vallavanema poolt enne uue sotsiaaltööspetsialisti teenistusse nimetamist.