Sotsiaaltööspetsialist

1.02.22
Marika Paris
Sotsiaaltööspetsialist
 
 
 
Haridus:
Haridustase: kõrgem
2003 Tartu Ülikool, sotsiaaltöö eriala (võrdsustatud magistrikraadiga) 
 
 
Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
01.02.2022 - sotsiaaltööspetsialist

 

 

Sotsiaaltööspetsialisti ametijuhend

 

1. Üldosa

1.1. Ametikoha nimetus: sotsiaaltööspetsialist

1.2. Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3. Kellele allub: sotsiaalteenistuse juhataja

1.4. Keda asendab: sotsiaatööspetsialist, sotsiaaltöö vanemspetsialist

1.5. Kes asendab: sotsiaatööspetsialist, sotsiaaltöö vanemspetsialist

 

2. Ametikoha põhieesmärk

Isikute toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

3. Kvalifikatsiooninõuded

3.1. Erialane kõrgharidus.

3.2. Ametikoha töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.

3.3. Avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus.

3.4. Kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ja asjamiskorra tundmine ja rakendamise oskus.

3.5. Ülevaate omamine riigi ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemidest ning registrite ja andmekogude kasutamise oskus.

3.6. Eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.

3.7. Koostöö-, meeskonnatöö- ja väga hea suhtlemisoskus.

 

4. Ametikohustused

4.1. Sotsiaalabi ja sotsiaalhoolekande alane nõustamine ning probleemide lahendamine.

4.2 Abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine.

4.3. Toimetulekuraskustega inimeste ja puuetega inimeste toetuste, teenuste ja hoolduse korraldamine ja määramine.

4.4. Sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine.

4.5. Valdkonna statistiliste andmete kogumine ja aruannete koostamine.

4.6. Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine ja koostamisel osalemine.

4.7. Osalemine teenistusalaseks enesetäiendamiseks vajalikel eri-, kutse- või ametialastel koolitustel.

4.8. Teenistusülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine.

4.9. Töö sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri, vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemi ning teiste teenistuseks vajalike infosüsteemide ja andmekogudega.

4.10. Koostöö teiste spetsialistide ja institutsioonidega klientide probleemide lahendamiseks.

4.11. Sotsiaalteenistuse juhataja poolt edastatud muude teenistusülesannete täitmine.

 

5. Vastutus

5.1. Vastutab kliendi kohta koostatud informatsiooni õigsuse eest.

5.2. Vastutab tema poolt asjaajamiskorrale vastavuse eest.

5.3. Vastutab materiaalselt tema kasutusse antud vahendite säilimise ja korrasoleku ning nende sihipärase kasutamise eest.

5.4. Vastutab tööaruannetes esitatud andmete õigsuse eest.

5.5. Vastutab teiste temale pandud ülesannete täpse, õigeaegse, kohusetundliku ja omakasupüüdmatu täitmise eest.

5.6. Vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saanud delikaatsete isikuandmete, perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.

 

6. Õigused

6.1. Õigus teha ettepanekuid teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või tühistamiseks.

6.2. Õigus saada teenistusalast supervisiooni vastavalt teenistuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega.

6.3. Õigus saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel.

6.4. Õigus saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse- ja ametialast koolitust ning kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega.

6.5. Saada oma tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente vallavalitsuse ametnikelt ning teistelt riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt vastavalt seadustes kehtestatud korrale.

6.6. Kasutada teenistusülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

 

7. Ametijuhendi muutmine

7.1 Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekul.

7.2 Teenistuja nõusolekuta võib ametijuhendit muuta kui ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku ülesannete maht oluliselt ei suurene. Samuti siis, kui muudatuste sisseviimise aluseks on õigusaktide muudatuste tegemine või vajadus ametikoha töö ümber korraldada.