Sotsiaaltööspetsialist

1.02.24
 

 

Sotsiaaltööspetsialisti ametijuhend

 

1. Üldosa

1.1. ametikoha nimetus: sotsiaaltööspetsialist;

1.2. ametisse nimetamine: vallavanem;

1.3. kellele allub: sotsiaalteenistuse juhataja;

1.4. keda asendab: sotsiaaltööspetsialist, sotsiaaltöö vanemspetsialist;

1.5. kes asendab: sotsiaaltööspetsialist, sotsiaaltöö vanemspetsialist, sotsiaaltöö peaspetsialist.

 

2. Ametikoha põhieesmärk

Isikute toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

3. Kvalifikatsiooninõuded

3.1. erialane kõrgharidus;

3.2. ametikoha töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;

3.3. avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus;

3.4. kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine ja rakendamise oskus;

3.5. ülevaate omamine riigi ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemidest ning registrite ja andmekogude kasutamise oskus;

3.6. eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;

3.7. väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

3.8. koostöö-, meeskonnatöö- ja väga hea suhtlemisoskus;

3.9. pingetaluvus töötamiseks juhtumitöö meetodil ning kõrge töökoormusega perioodidel.

 

4. Ametikohustused

4.1. tööealiste isikute ja eakate sotsiaalnõustamine;

4.2. riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarveliste sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste vastuvõtmine ja menetlemine;

4.3. abivajaduse väljaselgitamine lähtudes terviklikust lähenemisest, sh andmete ja tõendite kogumine, paikvaatlus, kodukülastuste tegemine jne;

4.4. teenustele suunamiseks motiveeritud ettepanekute tegemine;

4.5. sotsiaalteenuste ja -toetuste määramisega seotud õigusaktide eelnõude koostamine;

4.6. toimetulekuraskustes tööealistele isikutele ja eakatele suunatud sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste määramine;

4.7. abimeetme rakendamise tulemuslikkuse hindamine;

4.8. sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise vaiete lahendamine või lahendamisel osalemine;

4.9. juhtumikorralduse meetodi rakendamine;

4.10. võrgustikutöös osalemine;

4.11. esmatasandi võlanõustamine;

4.12. lähisuhtevägivalla juhtumitega tegelemine;

4.13. riigilõivumäära vähendamise või riigilõivu tasumisest vabastamise põhistatud taotlemine abivajavale isikule;

4.14. enammakstud toimetulekutoetuse tagasimaksenõude koostamine ja maksegraafiku

sõlmimine;

4.15. tööülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine;

4.16. osalemine teenistusalaseks enesetäiendamiseks vajalikel eri-, kutse- või ametialastel koolitustel.

4.17. töö sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri, vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemi ning teiste teenistuseks vajalike infosüsteemide ja andmekogudega.

4.18. sotsiaalteenuste ja -toetuste arendamiseks vajalike ettepanekute tegemine;

4.19. sotsiaalteenuste ja -toetuste dokumentide arhiveerimine;

4.20. sotsiaalteenistuse juhataja ja sotsiaaltöö peaspetsialisti poolt edastatud muude tööülesannete täitmine.

 

5. Vastutus

Sotsiaaltööspetsialist vastutab:

5.1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest kooskõlas kehtivate õigusaktidega, vallavalitsuse töökorraldust reguleerivate dokumentidega ning käesoleva ametijuhendiga;

5.2. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud isikuandmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;

5.3. isikuandmete kaitseks ettenähtud meetmete rakendamise eest;

5.4. teenistuskohustuste täitmiseks vastutavale hoiule või tema kasutusse antud vara jm vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest;

5.5. avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute järgimise eest.

 

6. Õigused

Sotsiaaltööspetsialistil on õigus:

6.1. teha vahetule juhile ettepanekuid töövaldkonda reguleerivate õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või tühistamiseks ning oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

6.2. saada tööalast supervisiooni vastavalt osakonna rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu juhiga;

6.3. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;

6.4. saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust ning kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu juhiga;

6.5. saada vallavalitsuse teenistujatelt ja valla asutustest teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;

6.6. kasutada teenistusülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

 

7. Ametijuhendi muutmine

7.1. ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekul;

7.2. teenistuja nõusolekuta võib ametijuhendit muuta kui ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku ülesannete maht oluliselt ei suurene. Samuti siis, kui muudatuste sisseviimise aluseks on õigusaktide muudatuste tegemine või vajadus ametikoha töö ümber korraldada.