Sotsiaaltöö spetsialist

8.10.21
Kersti Tamm
Sotsiaaltööspetsialist
 
 
Haridus 
 
Haridustase: keskharidus, kutseõpe

2021 Valgamaa Kutseõppekeskus, eriala: sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist
 
 
Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
20.11.2015 sotsiaaltööspetsialist
22.10.2015 - 20.11.2015 sekretär sotsiaaltööspetsialist ülesannetes
01.01.2008  - 22.10.2015 sekretär
02.02.2004 - 01.01.2008 tehniline sekretär
 

 

Sotsiaaltööspetsialisti ametijuhend
 
1. Üldosa
 
1.1 Ametikoha nimetus: sotsiaaltööspetsialist
1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem
1.3 Kellele allub: sotsiaalteenistuse juhataja
1.4 Alluvad: puuduvad
1.5 Asendajad: sotsiaaltööspetsialist
1.6 Keda asendab: sotsiaaltööspetsialisti, sotsiaalteenistuse juhatajat
1.7 Ametikoha eesmärk: omavalitsuses toimetulekuraskustega inimeste ja puuetega inimeste teenuste ja hoolduse korraldamine.
 
2. Teenistuskohustused
Sotsiaaltööspetsialist:
2.1. tegeleb kodanike vastuvõtuga sotsiaalhoolekandealastes küsimustes, klientide nõustamisega ja informeerimisega nende sotsiaalsetest õigustest;
2.2. hindab hooldusvajadust, seab hooldust ja vormistab hooldajatoetusi;
2.3. korraldab sotsiaalteenuseid eakatele ja puuetega inimestele;
2.4. menetleb ja vormistab eakate ja puuetega inimeste täiendavaid sotsiaaltoetusi;
2.5. nõustab ja jagab infot toimetulekuraskustes inimestele;
2.6. nõustab ja jõustab pikaajalisi töötuid, aktiveerib neid ja korraldab neile sotsiaalteenuste osutamist;
2.7. peab andmepanka vallas elavate puudega inimeste, pensionäride, töötute, toimetulekuraskustes perede, kinnipidamiskohtadest vabanenute ja teiste sotsiaalabi või hooldust vajavate inimeste kohta;
2.8. suunab vajadusel abivajaja pädeva ametiasutuse või isiku poole;
2.9. peab sotsiaalregistrit vastavalt Riikliku Sotsiaalregistri pidamise põhimäärusele;
2.10. aitab vormistada dokumente sotsiaaltoetuste saamiseks (peretoetused, puudega täiskasvanu toetused, pensionid, represseeritud isikute toetused jm.);
2.11. korraldab täiendavate toetuste maksmist materiaalselt vähemkindlustatud isikutele ja perekondadele;
2.12. abistab isikuid riiklike sotsiaaltoetuste vormistamisel, samuti asjaajamisel sotsiaalkindlustusameti jt. ametkondadega;
2.13. kasutab elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi;
2.14. peab dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikuid;
2.15. juhindub ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast;
2.16. tegeleb terviseedenduse küsimustega;
2.17. sotsiaalvaldkonna projektide koostamisel ja läbiviimisel kaasaaitamine;
2.18. täidab muid puudutavaid vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi ja õigusaktidega pandud ülesandeid.
 
3. Vastutus
Sotsiaaltööspetsialist vastutab:
3.1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse, õige ja täpse täitmise eest
3.2. oma tegevuse ja tema poolt väljaantavate dokumentide õigsuse ja seadustele ning määrustele vastavuse eest
3.3. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;
3.4. tema kasutusse antud vara jm. vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest.
 
4. Õigused
Sotsiaaltööspetsialistil on õigus:
4.1. teha ettepanekuid vahetule ülemusele oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
4.2. saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;
4.3. saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega;
4.4. saada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;
4.5. kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.
 
5. Ametijuhendi muutmine
Ametijuhendit võib muuta ilma teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku ülesannete maht oluliselt ei suurene. Samuti siis, kui muudatuste sisseviimise aluseks on õigusaktide muudatuste tegemine või vajadus ametikoha töö ümber korraldada.
 
Toimetaja: MONIKA OTROKOVA