Sotsiaaltöö vanemspetsialist

1.10.19
Pille Sikk
Sotsiaaltööspetsialist
 
 
 
Haridus:
Haridustase: kõrgem
Tartu Ülikool, sotsiaaltöö eriala
 
 
Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
01.10.2019 - sotsiaaltöö vanemspetsialist
01.01.2018 - sotsiaaltööspetsialist
 
 

Sotsiaaltöö vanemspetsialisti ametijuhend

 

1. Üldosa

1.1. Ametikoha nimetus: sotsiaaltöö vanemspetsialist

1.2. Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3. Kellele allub: sotsiaalteenistuse juhataja

1.4. Keda asendab: sotsiaalteenistuse juhataja, sotsiaatööspetsialist

1.5. Kes asendab: sotsiaalteenistuse juhataja, sotsiaatööspetsialist

 

2. Ametikoha põhieesmärk

2.1. Korraldab piiratud teovõimega täisealiste isikute eestkostet.

2.2. Valmistab ette ja koostab kohtule esitamiseks materjalid piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkoste seadmiseks ja psüühiliselt haige isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks.

2.3. Esindab vallavalitsust kohtus eestkosteasutusena.

2.4. Korraldab ja koordineerib eakate ja puuetega inimeste eluruumide kohandamist.

 

3. Kvalifikatsiooninõuded

3.1. Erialane kõrgharidus.

3.2. Ametikoha töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.

3.3. Avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus.

3.4. Kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ja asjamiskorra tundmine ja rakendamise oskus.

3.5. Ülevaate omamine riigi ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemidest ning registrite ja andmekogude kasutamise oskus.

3.6. Üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ja õigussüsteemist.

3.7. Eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.

3.8. Koostöö-, meeskonnatöö- ja väga hea suhtlemisoskus.

 

4. Ametikohustused

4.1. Sotsiaalnõustamine.

4.2. Arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste  määramise kohta, abivajaduse selgitamiseks kodukülastustuste tegemine.

4.3. Eestkosteasutuse esindajana piiratud teovõimega täisealiste isikute eestkoste korraldamine.

4.4. Eestkosteasutuse esindajana arvamuse andmine piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkoste seadmiseks ja psüühiliselt haige isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks.

4.5. Eakate ja puuetega inimeste eluruumide kohandamise korraldamine.

4.6. Osalemine teenistusalaseks enesetäiendamiseks vajalikel eri-, kutse-  või ametialastel koolitustel.

4.7. Teenistusülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine.

4.8. Töö dokumendiregistri ja sotsiaalinfosüsteemiga.

4.9. Koostöö teiste spetsialistide ja  institutsioonidega klientide probleemide lahendamiseks.

4.10. Vallaülese ülevaate omamine eeskostetavate olukorrast ning valla teiste sotsiaalteenistuse teenistujate toetamine ja kovisioon.

4.11. Sotsiaalteenistuse juhataja poolt edastatud muude teenistusülesannete täitmine.

 

5. Vastutus

5.1. Vastutab kliendi kohta koostatud informatsiooni õigsuse eest.

5.2. Vastutab tema poolt asjaajamiskorrale vastavuse eest.

5.3. Vastutab materiaalselt tema kasutusse antud vahendite säilimise ja korrasolekuning nende sihipärase kasutamise eest.

5.4. Vastutab tööaruannetes esitatud andmete õigsuse eest.

5.5. Vastutab teiste temale pandud ülesannete täpse, õigeaegse, kohusetundliku ja omakasupüüdmatu täitmise eest.

5.6. Vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saanud delikaatsete isikuandmete, perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.

 

6. Õigused

6.1. Õigus teha ettepanekuid teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või tühistamiseks.

6.2. Õigus saada teenistusalast supervisiooni vastavalt teenistuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega.

6.3. Õigus saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel.

6.4. Õigus saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse- ja ametialast koolitust ning kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega.

6.5. Saada oma tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente vallavalitsuse ametnikelt ning teistelt riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt vastavalt seadustes kehtestatud korrale.

6.6. Kasutada teenistusülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

 

7. Ametijuhendi muutmine

7.1. Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd teenistuses. Enne ametiülesannete täitma asumist muudatuse sisseviimise järgselt kinnitab sotsiaaltöö vanemspetsialist muudatusi oma allkirjaga.

7.2. Ametijuhendit võib muuta ilma sotsiaaltöö vanemspetsialisti nõusolekuta, kui ümberkorralduste tulemusena ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioon nõutav erialane ettevalmistus, ei vähene ametniku palk ning oluliselt ei suurene ametiülesannete maht.

7.3. Ametijuhend vaadatakse läbi ja vajadusel muudetakse vähemalt üks kord aastas.