Sotsiaalteenistuse juhataja

7.01.19

Kadri Sommer
sotsiaalteenistuse juhataja

Haridus
Haridustase: kõrgem 
2018- ....Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsioon, magistriõpe(omandamisel)
2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, ämmaemanda eriala


Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
01.01.2019  - sotsiaalteenistuse juhataja
 
 

Sotsiaalteenistuse juhataja ametijuhend

 

1. Üldsätted

1.1 Ametikoha nimetus:  sotsiaalteenistuse juhataja

1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3 Töö vahetu korraldaja: vallavanem

1.4 Alluvad: sotsiaaltöö vanemspetsialist, sotsiaaltööspetsialist, lastekaitse vanemspetsialist, lastekaitsespetsialist, hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, tugiisik

1.5 Kes asendab: sotsiaaltöö vanemspetsialist

 

2. Ametikoha põhieesmärk

Sotsiaalteenistuse juhataja ametikoha põhieesmärgiks on sotsiaalhoolekandealase töö juhtimine ja korraldamine ning valla elanikele teenuste osutamine ja oma valdkonna küsimuste häireteta töö tagamine.

 

3. Teenistusülesanded

3.1 Sotsiaalteenistuse juhtimine, sotsiaalteenuste ja muu abi andmise ning sotsiaaltoetuste määramise korraldamine;

3.2 Valla sotsiaalhoolekandealase arendustegevuse korraldamine ja suunamine, lähtudes riiklikust sotsiaalhoolekande- ja tervishoiupoliitikast ning valla arengukavast;

3.3 Sotsiaalhoolekandealaste dokumentide (aruanded, taotlused, vastused, eestkoste, hooldekodusse või laste asendushooldusesse paigutamine, vanemlike õiguste äravõtmine,  hoolduse määramine jne) esitamise korraldamine;

3.4 Ettepanekute tegemine ja lepingute sõlmimine/kooskõlastamine/koostamine sotsiaalhoolekande valdkonnas;

3.5 Abi osutamine sotsiaaltoetuste või –abi saamiseks vajalike dokumentide vormistamisel;

3.6 Valla sotsiaalregistri pidamine, volitatud töötajana andmekaitse ja isikuandmete kaitse organisatsiooniliste ja tehniliste abinõude tagamine;

3.7 Sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute nõustamine;

3.8 Valla tervisemeeskonna juhtimine ja Valgamaa tervisenõukogu töös osalemine;

3.9 Sotsiaalvaldkonna ja terviseedenduslike ürituste ning koolituste korraldamine valla elanikele;

3.10 Toidupanga tegevuste korraldamine;

3.11 Oma valdkonnas õigusaktide eelnõude koostamine ning esitamine vallavalitsuse ja –volikogu istungile, hallatavate asutuste nõustamine õigusaktide täitmise küsimustes;

3.12 Osalemine volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni tegevuses, selle koosolekute ettevalmistamine, komisjoni tööks vajaliku info kogumine ja edastamine komisjoni liikmetele;
3.13 Osalemine volikogu ja vallavalitsuse istungitel, kus käsitletakse sotsiaalküsimusi;

3.14 Kodanike vastuvõtt ja nõustamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes;

3.15 Kodanike vastuvõtul ja kirjalikult esitatud küsimuste lahendamine oma valdkonnas;

3.16 Koostöö teiste omavalitsuste ja institutsioonidega oma valdkonna küsimustes;

3.17 Oma valdkonna osas arendusprojektide taotluste koostamine, projektide juhtimine ja eelarvete koostamine;

3.18 Vastavalt vajadusele vallavanema poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine, mis pole käesoleva ametijuhendiga määratud.

 

4. Õigused

4.1 Saada vallavalitsuse teenistujatelt ja valla asutustest informatsiooni, dokumente jms, mis on vajalikud oma teenistusülesannete täitmiseks;

4.2 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;

4.3 Nõuda tema vastutuse all olevate materiaalsete väärtuste hoidmiseks vajalikke tingimusi;
4.4 Teha ettepanekuid volikogule ja vallavalitsusele õigusaktide eelnõude algatamiseks kõigi oma pädevuses olevate probleemide lahendamiseks;

4.5 Märkida dokumentidele jt projektidele oma eitav seisukoht koos vastavate põhjendustega;

4.6 Teha ettepanekuid seaduste rikkumises süüdi olevate isikute vastutusele võtmiseks või vastava menetluse alustamiseks;

4.7 Saada teenistusalaselt vajalikku täienduskoolitust.

 

5. Vastutus

5.1 Vastutab talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest kooskõlas kehtivate õigusaktidega, vallavalitsuse töökorraldust reguleerivate dokumentidega ning käesoleva ametijuhendiga;

5.2 Vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;

5.3 Vastutab teenistuskohustuste täitmiseks vastutavale hoiule usaldatud vallavara säilimise ning sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest;

5.4 Vastutab avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute järgimise eest;

5.5 Kohustub mitte võimaldama kõrvalistele isikutele juurdepääsu arvutile ja andmebaasidele.

 

6. Kvalifikatsiooninõuded

6.1 Kõrgharidus ja sellele lisaks eri, kutse- ja/või ametialast ettevalmistus;

6.2 Üldised teadmised riigi põhikorra, avaliku teenistuse, kohaliku omavalitsuse korralduse põhimõtetest ja valdkonnaalase seadusandluse tundmine;

6.3 Ametialaselt vajalikud oskused ja eetikanormide tundmine.

 

7. Ametijuhendi muutmine

7.1 Sotsiaalteenistuse juhataja ja vallavanema kokkuleppe alusel;

7.2 Juhtudel mil muudatuse aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd;

7.3 Vallavanema poolt enne uue sotsiaalteenistuse juhataja teenistusse nimetamist.