Otepää vallasiseses linnas asuva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Otepää Vallavolikogu võttis 03.04.2020 otsusega nr 1-3/28 vastu Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala (suurusega ca 4850 m²) hõlmab Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1a, Valga mnt 1c, Valga mnt 1d, Valga mnt 1e ja Lipuväljak T6 katastriüksusi ning osa 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee L2 katastriüksusest.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse võimaluste väljaselgitamine majutushoone-spa ehitamiseks, mille lisafunktsioonideks on väikesemahuline kauplus, toitlustus jms majutuse juurde kuuluv abifunktsioon, ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Otepää valla üldplaneeringu muutmiseks, selliselt et, Otepää linnas keskväljakuga piirnevatel kruntidel on lubatud kõrgemate hoonete ehitamine juhul, kui hoonete korruselisus ja kõrgus määratakse arhitektuurivõistlusega. Samuti tehakse ettepanek tunnistatakse osaliselt kehtetuks Tartu mnt-Lipuväljak-Valga mnt kvartali detailplaneering. Uues lahenduses asendub Valga mnt 1c ärihoone ehitusõigus parklaga ja Valga mnt 1d ning Valga mnt 1e ehitusõigus suureneb nii pindalalisel kui kõrguselt. Planeeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18. mai – 16. juuni 2020 Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää), Sangaste raamatukogus (Kooli tn 3, Sangaste alevik), Puka raamatukogus (Kooli tn 6, Puka alevik) ja valla veebilehel www.otepaa.ee ning avalik arutelu toimub 29. juunil 2020. a kell 14.00 Otepää Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 16. juuni 2020. a.