Menetleja

Jüri Haamer
Menetleja

 

Haridus
Haridustase: kõrgem võrdsustatud magistrikraadiga
1975 Tartu Riiklik Ülikooli majandusteaduskond rahanduse ja krediidi eriala

 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
12.11.2019 - menetleja

 

Menetleja ametijuhend

1. Üldosa

1.1. Ametikoha nimetus: menetleja

1.2. Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3. Kellele allub: vallasekretär

1.4. Ametikoha eesmärk: väärtegude menetlemine

 

2. Teenistuskohustused

Menetleja:

2.1. täidab väärteomenetluses kohtuvälise menetleja ametniku ülesandeid;

2.2. esindab vallavalitsust kohtus kohtuvälise menetlejana;

2.3. täidab kohalike maksude kogumisel maksuhalduri ametniku ülesandeid;

2.4. osaleb valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamisel;

2.5. vastab teenistusülesannetega seotud avaldustele, päringutele ja teabenõuetele;

2.6. kasutab töövahendina dokumendihalduse programmi Amphora;

2.7. peab dokumentide liigitusskeemis ettenähtud toimikuid;

2.8. loeb igapäevaselt elektronposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile;

2.9. annab vajadusel oma tegevusest ülevaate iga nädala esmaspäeval;

2.10. juhindub teenistusülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast, sisekorraeeskirjadest ja muudest õigusaktidest;

2.11. täidab muid vallavanema ja vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi ja õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

3. Vastutus

Menetleja vastutab:

3.1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse, õige ja täpse täitmise eest;

3.2. oma tegevuse ja tema poolt väljaantavate dokumentide õigsuse ja seadustele ning määrustele vastavuse eest;

3.3. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;

3.4. tema kasutusse antud vara jm. vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest.

 

4. Õigused

Menetlejal on õigus:

4.1. teha ettepanekuid vahetule ülemusele oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

4.2. saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;

4.3. saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega;

4.4. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;

4.5. kasutada teenistusülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

 

5. Ametijuhendi muutmine

Ametijuhendit võib muuta ilma teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku ülesannete maht oluliselt ei suurene. Samuti siis, kui muudatuste sisseviimise aluseks on õigusaktide muudatuste tegemine või vajadus ametikoha töö ümber korraldada.