Kommunikatsioonijuht

8.01.20

Monika Otrokova
kommunikatsioonijuhtHaridus 
Haridustase: kõrgem
2006-2009 - Tartu Ülikool, infokorraldus, magister 
1995-2000 - Tartu Ülikool, vene ja slaavi filoloogia, bakalaureus (võrdsustatud magistrikraadiga)
1992-1995 - Otepää Keskkool 


Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
01.01.2009 kommunikatsioonijuht
01.12.2008 - 01.01.2009 avalike suhete nõunik


Ametijuhend

1. Üldosa

1.1 Ametikoha nimetus:     kommunikatsioonijuht
1.2 Ametisse nimetamine:      vallavanem
1.3 Kellele allub vallavanem
1.4 Alluvad:    -
1.5 Asendaja   sekretär
1.6 Ametikoha eesmärk: Otepää Vallavalitsuse ja Otepää omavalitsuse maine kujundamine ja suhtlemine meediaga.

2. Teenistuskohustused

Kommunikatsioonijuhi ülesanded on:
2.1. valla maine ja visuaalse identiteedi kujundamine; 
2.2. suhtekorralduse tagamine, vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kommunikatsioonisüsteemi välja töötamine; 
2.3. vallavalitsuse ja volikogu istungitel otsustatu kajastamine meedias, pressiteadete koostamine ja edastamine, vallavalitsuse ja meedia vahel infovahetuse korraldamine, ajakirjanikega suhtlemine, vajadusel esinemine meediakanalites, vallavalitsuse tööd puudutavatele küsimustele vastamine oma pädevuse piires; 
2.4. valla kodulehekülje sisu toimetamise ja arendamise korraldamine ning tagamine koostöös vallavalitsuse struktuuriüksustega ning hallatavate asutustega. Foorumis tõstatatud küsimustele vastamise korraldamine; 
2.5. valla sümboolika ja reklaamkingituste tellimise korraldamine; vallavalitsuse ametnikele ettekannete, kõnede ja artiklite koostamisel abi osutamine;
2.6. valla kohta meedias avaldatud materjali kogumine, analüüsimine ning vajadusel vallavalitsuse juhtkonnale ülevaate andmine avalikust arvamusest vallavalitsuse töö ja planeeritava tegevuse kohta;
2.7. nõustamine avalike suhete korraldamisel ja valla maine kujundamisel;
2.8. meediaürituste läbiviimise korraldamine ja koordineerimine, ülevallaliste ürituste korraldamisel osalemine. Meediakanalite esindajatega kontaktide loomine, hoidmine ja arendamine;
2.9. valla välissuhtlusega tegelemine oma pädevuse piires;
2.10. vallavanema poolt määratud ühekordsete ülesannete täitmine oma pädevuse piires.
2.11 elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi kasutamine;
2.12 vajadusel  tegevustest ülevaate andmine vallavanemale iga nädala esmaspäevaks;
2.13 dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikute pidamine ja nende korrastatult ahiveerimiseks üle andmine iga aasta 01. veebruariks;
2.14 igapäevaliselt elektroonposti aadressile saabunud kirjade lugemine ja nendele vastamine;
2.15 vallavalitsuse poolt  sisseostetud tarkvara ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus kasutamine;
2.16 ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ning töösisekorra eeskirjadest lähtumine.


3. Vastutus

Kommunikatsioonijuht vastutab: 
3.1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;
3.2 tema kasutusse antud vara jm. vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest.

4. Õigused

Kommunikatsioonijuhil on õigus:
4.1 teha ettepanekuid vahetule ülemusele oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
4.2 saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;
4.3 saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele;
4.4 saada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;
4.5 kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

5.  Ametijuhendi muutmine

Käesolevat  ametijuhendit  võib  muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid  või vajadus ümber korraldada tööd.