Jurist

12.10.20

Eveli Misnik
Jurist
Andmekaitsespetsialist


Haridus
Haridustase: kõrgem
2012  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, magistrikraad õigusteaduses


Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
03.06.2019 - jurist

 

Juristi ametijuhend

 

1. Üldosa

 

1.1. Ametikoha nimetus: jurist

1.2. Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3. Kellele allub: vallasekretär

1.4. Alluvad: puuduvad

1.5. Asendajad: vallasekretär

1.6. Keda asendab: vallasekretäri

1.7. Ametikoha eesmärk: õigusalane teenindamine.

 

2. Teenistuskohustused

Jurist:

2.1. koostab valla poolt kohtule esitatavaid menetlusdokumente;

2.2. koostab valla poolt sõlmitavaid lepinguid;

2.3. täidab andmekaitsespetsialisti ülesandeid;

2.4. osaleb valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamisel;

2.5. nõustab õigusalaselt vallavalitsuse teenistujaid teenistusülesannete täitmisel;

2.6. nõustab õigusalaselt vallaelanikke;

2.7. vastab teenistusülesannetega seotud avaldustele, päringutele ja teabenõuetele;

2.8. kasutab töövahendina dokumendihalduse programmi Amphora;

2.9. peab dokumentide liigitusskeemis ettenähtud toimikuid;

2.10. loeb igapäevaselt elektronposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile;

2.11. annab vajadusel oma tegevusest ülevaate iga nädala esmaspäeval;

2.12. juhindub teenistusülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast, sisekorraeeskirjadest ja muudest õigusaktidest;

2.13. täidab muid vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi ja õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

3. Vastutus

Jurist vastutab:

3.1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse, õige ja täpse täitmise eest;

3.2. oma tegevuse ja tema poolt väljaantavate dokumentide õigsuse ja seadustele ning määrustele vastavuse eest;

3.3. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;

3.4. tema kasutusse antud vara jm. vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest.

 

4. Õigused

Juristil on õigus:

4.1. teha ettepanekuid vahetule ülemusele oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

4.2. saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;

4.3. saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega;

4.4. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;

4.5. kasutada teenistusülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

 

5. Ametijuhendi muutmine

Ametijuhendit võib muuta ilma teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku ülesannete maht oluliselt ei suurene. Samuti siis, kui muudatuste sisseviimise aluseks on õigusaktide muudatuste tegemine või vajadus ametikoha töö ümber korraldada.

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA