Jurist

7.08.23

Tiina Mitt
Jurist


Haridus:
Haridustase: kõrgem
1991 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, õigusteaduse eriala, võrdustatud magistrikraadiga
 

 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
07.08.2023 - jurist

 

Juristi ametijuhend

 

1. Üldosa

1.1. Ametikoha nimetus: jurist

1.2. Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3. Kellele allub: vallasekretär

1.4. Asendajad: vallasekretär

1.5. Keda asendab: vallasekretäri

 

2. Ametikoha põhieesmärk

Õigusalane teenindamine - teenistujate õigusalane nõustamine ning õigusaktide ja nende eelnõude õigusliku analüüsi teostamine

 

3. Kvalifikatsiooninõuded

3.1. Vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatud tingimustele.

3.2. Õigusalane kõrgharidus.

3.3. Riigi põhikorda, avalikku haldust ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide väga head tundmine ja rakendamise oskus.

3.4. Eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel.

3.5. Ülevaate omamine riigi ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemidest ning registrite ja andmekogude kasutamise oskus.

3.6. Koostööoskus, väga hea analüüsivõime, suhtlemisoskus ja algatusvõime

 

4. Ametikohustused

Jurist:

4.1. koostab valla poolt kohtule esitatavaid menetlusdokumente ja vajadusel esindab ametiasutust kohtus;

4.2. koostab ja kooskõlastab valla poolt sõlmitavaid lepinguid;

4.3. täidab andmekaitsespetsialisti ülesandeid;

4.4. osaleb valla õigusloomes ja nõustab õigusalaselt teenistujaid õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel;

4.5. nõustab õigusalaselt ametiasutuse teenistujaid ja hallatavate asutuste juhte nende teenistuse või tööga seotud küsimustes;

4.6. vastab teenistusülesannetega seotud kirjadele ja avaldustele, annab õigusliku arvamuse õigusalaseid teadmisi nõudvate kirjade ja avalduste kohta;

4.7. nõustab õigusalaselt vallaelanikke;

4.8. kasutab töövahendina dokumendihalduse programmi Amphora;

4.9. peab dokumentide liigitusskeemis ettenähtud toimikuid;

4.10. loeb igapäevaselt elektronposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile;

4.11. annab vajadusel oma tegevusest ülevaate iga nädala esmaspäeval;

4.12. juhindub teenistusülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast, sisekorraeeskirjadest ja muudest õigusaktidest;

4.13. täidab muid vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi ja õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

 

5. Vastutus

Jurist vastutab:

5.1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse, õige ja täpse täitmise eest;

5.2. oma tegevuse ja tema poolt väljaantavate dokumentide õigsuse ja seadustele ning määrustele vastavuse eest;

5.3. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;

5.4. tema kasutusse antud vara jm. vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest.

 

6. Õigused

Juristil on õigus:

6.1. teha vahetule ülemusele ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

6.2. saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;

6.3. saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega;

6.4. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;

6.5. kasutada teenistusülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

 

7. Ametijuhendi muutmine

7.1 Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekul.

7.2 Teenistuja nõusolekuta võib ametijuhendit muuta kui ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku ülesannete maht oluliselt ei suurene. Samuti siis, kui muudatuste sisseviimise aluseks on õigusaktide muudatuste tegemine või vajadus ametikoha töö ümber korraldada.

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA