Otepää Vallavalitsuse istungil 28.11.2022

28.11.2022

 

 1. Määrati  Vaardi külas  asuva  Saarepõllu katastriüksuse  (katastritunnus 55701:001:0006) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid  ja  kasutamise  sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse  kohanimi  Saarepõllu, koha-aadress Saarepõllu, Vaardi küla,  sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2  katastriüksuse  kohanimi  3  Jõhvi-Tartu-Valga  tee,  koha-aadress  3  Jõhvi-Tartu-Valga  tee, Vaardi küla, sihtotstarve transpordimaa.
 2. Määrati  Arula  külas  asuvate  Väike-Lutsu  (katastritunnus  63601:002:3980)  ja  Vahe-Lutsu (katastritunnus  55701:001:1080)  katastriüksuste liitmisel moodustatava kohanimi  Väike-Lutsu,  koha-aadress  Väike-Lutsu,  Arula  küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
 3. Anti ehitusluba Puka alevikus Kesk tn 17 kinnistul elamu püstitamiseks.
 4. Anti  ehitusluba  Nõuni  külas  Päiksemäe  kinnistul  päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 5. Anti  ehitusluba  Pilkuse külas Väike-Valge, Väike-Saare,  Saare  ja Magasiaida kinnistutel Pilkuse Mõisa Veskijärve rekonstrueerimiseks.
 6. Tunnistati kehtetuks varasem 14.03.2022  a väljastatud ehitusluba nr 2212271/06987 ja anti ehitusluba Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul spordi ja puhkehoone rekonstrueerimiseks.
 7. Otsustai koormata Otepää valla omandis olevad kinnistud Paju tänav, Põllu tänav, Kaasiku tänav ja Põlluvälja isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ kasuks.
 8. Kehtestati  Puka  Kunstikooli  õppe-  ja  kasvatustööga  seotud  töötajate kvalifikatsiooninõuded järgmiselt: 1.1 direktori kvalifikatsiooninõuded  on  magistrikraad  või  sellele  vastav  kvalifikatsioon, juhtimiskompetentsid  ning  eesti  keele  oskus  vastavalt  keeleseaduses  ja  keeleseaduse  alusel  antud õigusaktis esitatud nõuetele; 1.2  õpetaja  kvalifikatsiooninõuded  on  erialane  kõrgharidus  ja  õpetajakutse  või  läbitud  vähemalt 160-tunnise mahuga pedagoogikakursus ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.
 9. Muudeti Otepää  Vallavalitsuse  2022.  aasta  hankeplaani  ja  kinnitati hankeplaan uues redaktsioonis.
 10. Jäeti rahuldamata kahe isiku taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
 11. Määrati sotsiaalteenuse toetused kahele isikule.
 12. Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 255 eurot.
 13. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 200 eurot.