Otepää Vallavalitsuse istungil 22.11.2021

22.11.2021

 1. Nõustuti Komsi külas Pärtli maaüksusel asuva maaüksuse riigi omandisse jätmisega.
 2. Nõustuti Sihva külas asuva Kesk-Annimatsi maaüksuse riigi omandisse jätmisega.
 3. Määrati Sihva külas asuva Järve-Annimatsi ehitise teenindamiseks vajalik maa, määrati moodustatavale katastriüksusele kohanimi ja koha-aadress.
 4. Määrati Ädu külas asuva Arutee katastriüksuse jagamisel kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 5. Anti Merike Kukele projekteerimistingimused Pilkuse külas Härmamärdi kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Evgenia Poldsepale projekteerimistingimused Pühajärve külas Lehe 3 kinnistul elamu ja kahe abihoone ehitusprojekti koostamiseks, täpsustades detailplaneeringus ettenähtud hoonete katusekaldeks 5º – 45º.
 7. Anti Karl Treffnerile ehitusluba Märdi külas asuval Märdi kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 8. Anti Puka alevikus Kooli tn 3 kinnistul asuvale ehitisele (Puka kool) osakasutusluba (Puka kooli laienduse kasutamiseks).
 9. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude katmiseks.
 10. Jäeti rahuldamata üks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus.
 11. Kinnitati kaks hajaasustuse programmi lõpparuannet.