Otepää Vallavalitsuse istungil 21.06.2021

21.06.2021

 1. Määrati Arula külas asuva Pakese katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:0621) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Pakese, koha-aadress Pakese, Arula küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Paaksi, koha-aadress Paaksi, Arula küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Pakesemetsa, koha-aadress Pakesemetsa, Arula küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 2. Määrati Pringi külas asuva Sepa katastriüksuse (katastritunnus 72401:001:0333) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Sepa, koha-aadress Sepa, Pringi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee, koha-aadress 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee, Pringi küla, sihtotstarve – transpordimaa.
 3. Anti Indrek Taukarile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Kuuse tn 2a kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Kristi Alevile ehitusluba Pühajärve külas asuval Aasa-Sassi kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 5. Anti Andres Lainestele ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Savikoja tn 11 kinnistul elamu püstitamiseks.
 6. Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Kastolatsi tee kinnistul avalikult kasutatava tänava rekonstrueerimiseks.
 7. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 8. Määrati ühele isikule tervisetoetus summas 45 eurot.
 9. Määrati haridustoetus kooli eduka lõpetamise puhul seitsmele isikule kogusummas 910 eurot.
 10. Jäeti rahuldamata üks taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
 11. Kinnitati kolm hajaasustuse programmi lõpparuannet ja toetuslepingu täitmist.
 12. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 1. veebruari 2021. a korralduse nr 62 „Kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse korraldamise toetuse määramine" punkti 1.4 alljärgnevalt: „1.4 Mittetulundusühing Neeruti Külaselts 250 eurot 2021. aasta juulis/augustis toimuva ürituse  „Neeruti küla Perepäev" korraldamiseks;".
 13. Kinnitati lihthanke „Otepää linnas asuva Kopli tänava rekonstrueerimine" tulemused. Tunnistati vastavaks AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362), AS TREF (registrikood 10080052), RoadWest OÜ (registrikood 11137400), Asfaldigrupp OÜ (registrikood 12001039) ja osaühing TAVT (registrikood 10900963) pakkumused, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks Asfaldigrupp OÜ pakkumus maksumusega 97 800 eurot, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 14. Anti Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 16  kinnistul asuvale ehitisele (teenindusjaam-tankla) kasutusluba.
 15. Anti Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 16 kinnistul asuvale ehitisele (maa-alune gaasimahuti) kasutusluba.
 16. Anti Otepää vallasiseses linnas Piiri tänav kinnistul, Lille tn 13 kinnistul ja Tartu mnt 16 kinnistul asuvale ehitisele (sõidu- ja kõnnitee ning parkla) kasutusluba.
 17. Võeti vastu Sihva külas asuva Männimäe katastriüksuse detailplaneering ning otsustati korraldada avalik väljapanek ja avalik arutelu.
 18. Anti Mark Eiknerile projekteerimistingimused Otepää külas Ritsu kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.