Otepää Vallavolikogu 21.05.2020 istungil

21.05.2020

 1. Kehtestati heakorraeeskiri.
 2. Kehtestati koerte ja kasside pidamise eeskiri.
 3. Tunnistati kehtetuks:  1) Otepää Vallavolikogu 1. novembri 2004. a määrus nr 17 „Tänava- ja turukaubanduse ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kord"; 2) Otepää Vallavolikogu 17. detsembri 2009. a määrus nr 16 „Tänavatel, turgudel ja avalikel üritustel kauplemiseks väljastatavate müügipiletite hindade ja müügipileti vormi kehtestamine".
 4. Tehti muudatused Otepää Vallavolikogu 20. septembri 2018. a määruses nr 12 „Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord":  1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: „(1) Tegevustoetuse andmise eesmärgiks on aleviku, küla või vallasisese linna asumi arendamiseks ja ühistegevuseks vajalike tegevuskulude katmine."; 2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: „(2) Tegevustoetust saab taotleda Otepää vallas kogukondliku arendustegevusega tegelev mittetulundusühing või seltsing. Aleviku või küla kogukondliku arendustegevusega tegeleva mittetulundusühingu või seltsingu taotlus peab olema allkirjastatud ka vastava aleviku- või külavanema poolt.".
 5. Kehtestati projekti „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamine" toetuse andmise tingimused ja kord.
 6. Kehtestati välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Otepää vallas.
 7. Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks järgmised Otepää valla omandis olevad kinnistud: 1.1 Puka alevikus asuv 6080112 Uus tänav kinnistu (registriosa nr 8722350, katastritunnus 60801:001:0355, pindala 1820 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 13 m²; 1.2 Puka alevikus asuv 6080107 Oja tänav kinnistu (registriosa nr 8450550, katastritunnus 60801:001:0359, pindala 2633 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 172 m²; 1.3 Puka alevikus asuv Kesk tn 47 kinnistu (registriosa nr 2252740, katastritunnus 60803:001:2110, pindala 7868 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 26 m²; 1.4 Puka alevikus asuv 6080114 Pargi tänav kinnistu (registriosa nr 8984250, katastritunnus 60801:001:0378, pindala 5325 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 90 m²; 1.5 Puka alevikus asuv 6080110 Nooruse tänav kinnistu (registriosa nr 11016350, katastritunnus 55701:001:0069, pindala 3078 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 36 m²; 1.6 Puka alevikus asuv 6080113 Koidu tänav L1 kinnistu (registriosa nr 9134050, katastritunnus 60801:001:0379, pindala 1171 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 79 m².
 8. Otsustati anda projekti „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamine" omafinantseeringu tasumiseks Otepää valla 2021. aasta eelarvest garantii summas kuni 24 579 eurot.
 9. Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida elektrienergia ostmiseks hankelepingud Hangete Korraldamise Mittetulundusühingu poolt korraldatava riigihanke „Üleriigiline ühishange elektrienergia ostmiseks VIII: linnadele, valdadele, nende ning teistele asutustele ja ettevõtetele 2020-2024" (riigihanke viitenumber 223054) tulemusel sõlmitavate raamlepingute alusel.
 10. Nimetati Otepää valla esindajateks Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul: 1.1 Rein Pullerits (asendaja Kaido Tamberg); 1.2 Jaanus Barkala (asendaja Valdur Sepp); 1.3 Jaanus Raidal (asendaja Mare Raid).
 11. Nimetati Otepää valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul: 1.1 Rein Pullerits (asendaja Jaanus Raidal); 1.2 Jaanus Barkala (asendaja Valdur Sepp).
 12. Tunnistati kehtetuks Otepää vallasiseses linnas asuva Väike-Veske kinnistu detailplaneering.