Linnamäel algavad heakorratööd

Nagu oleme juba varasematelt teada andnud, on seoses Otepää 900. aastapäeva tähistamise raames kavas Otepää ühe olulisema sümboli – Linnamäe korrastustöödega edasi minna. 
 
2015. aasta lõpus tellis Otepää Vallavalitsus töö, mille eesmärgiks oli saada teavet Linnamäe nõlvadel kasvava puistu seisukorrast ning sellest tulenevalt ka saada tegevusplaan Linnamäe nõlvade heakorrastamiseks. Töö tulemusena valmis Artes Terrae poolt koostatud Otepää Linnamäe metsamajandamiskava ja Otepää Linnamäe puude raieks märkimise aruanne. Tööst selgub, et suur osa nõlval kasvavast puistust on kahjustatud juurepessist. Otepää Vallavalitsus edastas Keskkonnaametile edastanud metsateatise, saamaks luba haigete puude eemaldamiseks vastavalt koostatud tööle. Keskkonnaamet pidas vajalikuks täiendava ekspertiisi koostamist, ekspertiisi hinnang metsa seisundile oli samasugune, nagu Artes Terrae aruandes. Artes Terrae poolt koostatud töös on hinnatud raiemahuks ca 260 m3, Keskkonnaameti ekspertiisi hinnanguline soovituslik raiemaht on veidi suurem -  288m3.
Keskkonnaamet väljastas loa raiete teostamiseks kogumahus 159 m3, raiete teostamiseks vajalikus mahus oli vajalik ka täiendav metsateatis koos Muinsuskaitseameti kooskõlastusega. Muinsuskaitseametist on samuti saadud kooskõlastus, kus on kirjas, et Linnamäe läänenõlva puhastamist puudest võib teostada tugeva pinnasega (külm või kuiv) ning tööde käigus ei tohi kahjustada pinnast ja kultuurkihti. Muinsuskaitseamet teatas ka, et töid võib teostada kuni käesoleva aasta lõpuni. 
 
Artes Terrae töö ning Keskkonnaameti ekspertiis on leitav Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee vasakult menüüst „Arengukavad ja uuringud." 
 
Suvel viidi läbi hange metsaraiete teostamiseks ning selle tulemusena hakkab neid töid läbi viima Ökopesa OÜ. Raie käigus säilitakse üksikpuud ja salud, vastavalt Keskkonnaameti ja Muinsuskaitse kooskõlastustele. Ökopesa OÜ alustab töödega lähikuude jooksul, sedamööda, kuidas ilmastikuolud lubavad. Raietööde algusest anname jooksvalt teada. 
 
Otepää Vallavalitsus