Teabenõude esitamine

Avalikule teabele juurdepääsu tingimused, kord ja viisid ning juurdepääsu võimaldamisest keeldumise alused on sätestatud avaliku teabe seaduses.

Teabenõude saab esitada:

Postiaadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 
E-posti aadressile: vald@otepaa.ee 
Tel. +372 766 4800 
Mob.+372 515 7139
Faks +372 766 1214


Kirjalikult või suuluselt teabenõuet esitades peab teabenõue sisaldama: 

1. teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
2. asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
3. teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
4. taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
5. taotletav teabenõude täitmise viis. 


Teabenõude täitmise tähtaeg ja menetlustähtaegade arvestamine:
 

1. Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

2. Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitab teabevaldaja sellest teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks.

3. Kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib ta teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.

 

TEABENÕUDE VORM