Abivallavanem

14.09.18

Kajar Lepik
Abivallavanem

 

Haridus
Haridustase: kõrgem
2002 - Sisekaitseakadeemia, tolli eriala (bakalaureus)

 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:

01.01.2018 - abivallavanem

 

 

AMETIJUHEND

I  ÜLDOSA
 
1. Ametikoha nimetus: abivallavanem
2. Ametisse nimetaja: vallavanem
3. Kellele allub: vallavanem
4. Alluvad: arendusteenistuse juhataja. ehitusteenistuse juhataja, majandusteenistuse juhataja, planeerimisteenistuse juhataja
5. Asendaja: vallavanem
6. Keda asendab: vallavanem
 
II  AMETIKOHA EESMÄRK
 
7. Abivallavanema ametikoha põhieesmärgiks on valla arendus-, ehitus-, majandus- ja planeerimisalase tegevuse korraldamisega seotud küsimuste lahendamine.
 
III  TEENISTUSÜLESANDED
 
8. Abivallavanema teenistusülesanded on:
8.1 valla arendus-, ehitus-, majandus- ja planeerimisalase tegevuse korraldamine;
8.2 tegevusvaldkondadega seotud projektide koostamine;
8.3 tegevusvaldkondadega seotud avaldustele ja kirjadele vastamine;
8.4 tegevusvaldkondadega seotud statistiliste aruannete koostamine ja esitamine;
8.5 tegevusvaldkondadega seotud küsimustes vallaasutuste nõustamine ja abistamine.
 
IV ÕIGUSED
 
9. Abivallavanemal on õigus:
9.1 saada vallaametnikelt ning vallaasutustelt informatsiooni, dokumente jms, mis on vajalikud tema teenistusülesannete täitmiseks;
9.2 saada ametialast täienduskoolitust;
9.3 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikud töövahendid.
 
V  VASTUTUS
 
10. Abivallavanem:
10.1 vastutab oma ametijuhendi piires tema poolt väljastatud dokumentide ja informatsiooni õigsuse eest;
10.2 vastutab teenistusülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest;
10.3 vastutab ametisaladuse ja ametialaselt teatavaks saanud informatsiooni kaitsmise ja hoidmise eest.
 
VI  AMETIJUHENDI MUUTMINE
 
11. Ametijuhendit võib muuta:
11.1 abivallavanema ja vallavanema kokkuleppe alusel;
11.2 juhtudel mil muudatuse aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd;
11.3 vallavanema poolt enne uue abivallavanema teenistusse nimetamist.