Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud

Otepää Vallavolikogu kehtestas 11. augustil 2016.a otsusega nr 1-4-57 Otepää valla üldplaneeringut muutva Suitsu kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava ala piirides muudetakse Suitsu katastriüksuse maakasutuse juhtotstarve Otepää valla üldplaneeringu maakasutusplaanil põllu- ja metsamajandusmaast tootmismaaks.  
Volikogu otsus ja väljavõte üldplaneeringu maakasutuse muutmise ettepanekust (otsuse lisa).