Reeglid

XI EUROOPA SAUNAMARATON OTEPÄÄL 2020

REEGLID

 

1. Registreerimisel tuleb võistkonnal tasuda SI-pulga tagatisraha 35 EUR sularahas, mis tagastatakse randmekiibi tervena tagasitoomisel.

2.  Sauna juurde jõudes ning lahkudes tuleb registreerida orienteerumiskiip (SI-pulk), mille saab võistkond korraldajatelt registreerides. Kindlasti tuleb läbi lugeda  kasutusjuhend.

3. Osalevad saunad on märgitud kaardil suvaliselt numbritega, s.t. saunu ei pea läbima numbrilises järjekorras. Saunakaardi tagumisel küljel on saunade nimekiri koos koordinaatidega (kaardi kasutamise juhend meeskonna kotis).

4. Ühes saunas tuleb KÕIGIL võistkonna liikmetel võtta leili vähemalt 3 minutit. Saunas vähem viibitud aja eest saab võistkond karistusaega lisaks 30 minutit ning ei osale peaauhinna loosimisel.

5. Kümblustünnis peavad võistkonna KÕIK liikmed minema üleni vette

6. Iga saunakaardil nimekirjas oleva sauna ja numbriga märgitud koha käimata jätmine toob võistkonnale karistusaega lisaks 30 minutit.

7. Peaauhinna loosimises osalevad kõik 4-liikmelised võistkonnad, kes ületavad finišijoone enne kella 17.30, on läbinud kõik nimekirjas olevad saunad ning on igas saunas viibinud vähemalt 3 minutit. 

8. Peaauhinna loosimisel peab meeskonna esindus olema esindatud. Juhul kui meeskonda kohal ei ole, loositakse uus võitja meeskond.  Korraldajatel on õigus välja anda eriauhindu ning korraldajate otsus ei kuulu vaidlustamisele.

9. Registreerimislehele allkirja andmisega kinnitate, et Teie tervislik seisund lubab saunatada.

10. Saunaomanikud ja korraldajad ei vastuta võistlejate terviserikete ja vigastuste eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.

11. Saunaomanikud ei vastuta Teie valveta jäetud isiklike asjade eest.

12. Joobes võistlejaid sauna ei lubata! Ära võta sauna klaastaarat ja alkoholi!

13. Ära riku liikluseeskirju. Sinu turvalisuse eest hoolitseb politsei – meie hea koostööpartner.

 

 

 

XI EUROPEAN SAUNA MARATHON OTEPÄÄ
RULES 2020

 

 1. The team must pay a deposit of 35 EUR for a tracking SI-chip at registration. The deposit will be returned as soon as the undamaged wristband is returned. Deposit money will not be returned if the wristband is damaged.
 2. Teams will be issued with an Orienteering chip (SI Card) at the Event registration. The orienteering chip (SI Card) must be punched at the Sauna check point at the arrival and the departure of each sauna spot.
 3. The saunas are marked on the map with random number. The order for visiting the saunas is of your own choice. The list of all the saunas and coordinates are found on back of the map. (Instructions for using the map are in the team bag)
 4. All team members must visit each of the saunas for a minimum of 3 minutes. Failure to do this will result in a time penalty of 30 minutes and team will not qualify for the grand prize
 5. All team members must go completely in the water in hot tubs.
 6. Each sauna on the sauna map that is not visited gives time 30 minutes time penalty and that team is not qualified for the grand prize.
 7. Teams with 4 members who complete the course before 17.30 and visited all the saunas minimum of 3 minutes will qualify for the ranking list.
 8. The team representation must be represented when drawing the Grand Prize. If team is not represented, a new winning team will be drawn. The organizers have the right to issue special prizes and the decision of the organizers is not subject to appeal.
 9. By signing the registration form, you confirm that you are medically fit and healthy to participate in the sauna marathon.
 10. Sauna owners and organizers are not responsible or liable for competitors' injuries and/or any health problems occurring during the competition and will not compensate for any injuries or health damages.
 11. Sauna owners are not responsible for your personal belongings, which are left unattended.
 12. Drunk competitors are not allowed in the saunas! It is forbidden to take glass bottles and alcohol with you into the sauna.
 13. Do not violate the Estonian traffic laws. All Estonian traffic laws apply and no exception will be made for competitors.

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАННЫЙ МАРАФОН В ОТЕПЯЭ
ПРАВИЛА 2020

 

 1. Команда должна внести депозит в размере 35 евро за чип при регистрации. При возврате чипа депозит возвращается. Депозит не будет возвращен, если чип поврежден.
 2. Команда должна зарегистрировать чипы для ориентирования, когда приходит и уходит из бани. Чип для ориентирования будет предоставлен при регистрации. Прочитайте руководство пользователя чипа.
 3. Бани отмечены на карте случайным числом. Порядок посещение бан — это Ваш выбор. Список всех саун и координаты находятся на обратной стороне карты. (Инструкция по использованию карты находится в пакете для команды).
 4. Все члены команды должны в одной бане париться не менее чем 3 минуты. Невыполнение этого условия приведет к штрафу в 30 минут, и команда не сможет претендовать на главный приз.
 5. Все члены команды должны полностью окунуться в горячей бочке.
 6. За каждую баню и банного пункта, нанесённую на карте, которую команда не посетила, добавляется штрафное время 30 минут.
 7. В призовом зачёте участвуют только 4-х членные команды, которые придут на финиш в 17.30 и которые посетили все отмеченные на карте бани.
 8. Представление команды должно быть представлено при розыгрыше главного приза. Если команда не представлена, будет выбрана новая команда-победитель. Организаторы имеют право выдавать специальные призы, решение организаторов не подлежит обжалованию.
 9. Каждый участник, ставит свою подпись в регистрационной форме, что его состояние здоровья позволяет ему принять участие в марафоне.
 10. Организаторы банного марафона и владельцы бани не несут ответственности за травмы и состояние здоровья участников и не компенсируют причиненные им неудобства.
 11. Владельцы саун не несут ответственность за личные вещи, оставленные без присмотра. 
 12. Участников в пьяном виде в баню не допускаются! Не берите в баню алкоголь и стеклянную тару.
 13. Не нарушайте правила дорожного движения Эстонии. О вашей безопасности будет заботиться полиция - наш хороший партнер.