Projekteerimistingimuste määramise eelnõu Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak T3, Lipuväljak T4, Lipuväljak T5, Munamäe tänav T1, Lipuväljak 28, Taara, Munamäe tänav T2 ja Munamäe tänav 4a kinnistutel

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu Otepää vallasiseses linnas  Lipuväljak T3, Lipuväljak T4, Lipuväljak T5, Munamäe tänav T1, Lipuväljak 28, Taara, Munamäe tänav T2 ja Munamäe tänav 4a kinnistutel

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 17.06.2019 a elektroonselt e-posti aadressile vald@otepaa.ee või paberkandjal aadressile Otepää vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää, Valgamaamaa.

Projekteerimistingimused väljastatakse Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lg 1 kohaselt mis sätestab, et detailplaneeringu olemasolu korral pädev asutus võib põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi. Projekteerimistingimuste väljastamise põhjuseks on olukord, et põhimahuga Lipuväljak 24 asuv ning ka T4 kinnistule ulatuv detailplaneeringuga lammutamisele määratud hoone omanik ei soovi veel hoonet lammutada, siis ei ole praegu ka võimalik täies mahus välja ehitada detailplaneeringuga ettenähtud teerajatised. Projektiga soovitakse anda ohutu lahendus jalakäiate, kergliikluse ning autode liiklemiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak T3, Lipuväljak T4, Lipuväljak T5, Lipuväljak 28, Taara,  Munamäe tänav T1, Munamäe tänav T2 ja Munamäe tänav 4a kinnistutel  avalikult kasutatavate teede ja sellega seotud rajatiste, välisvalgustuse ning sadeveekanalisatsiooni väljaehitamise  ehitusprojekti  koostamiseks.

Asendiplaan