Planeerimisspetsialist

7.01.19

Neeme Kaurov
Planeerimisspetsialist

 

Haridus
Haridustase: kõrgem, võrdsustatud magistrikraadiga
1997 Eesti Maaülikool, maamõõdu eriala

 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
02.01.2019 - planeerimisspetsialist

 

 


Planeerimisspetsialisti ametijuhend

 

1. Struktuuriüksus

Ehitus- ja planeerimisteenistus

 

2. Ametikoht

Planeerimisspetsialist

 

3. Alluvus

3.1. vahetu juht on ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja;

3.2. vahetud alluvad puuduvad.

 

4. Asendamine

4.1. planeerimisspetsialisti asendab ehitusspetsialist;

4.2. planeerimisspetsialist asendab ehitusspetsialisti.

 

5. Teenistuseks vajalikud nõuded

5.1. kõrgharidus arhitektuuri, maastikuarhitektuuri, linnaplaneerimise või maakorralduse erialal;

5.2. vähemalt 2-aastane töökogemus kohaliku omavalitsuse detailplaneeringutega seonduval ametikohal;

5.3. teadmised planeeringu ja strateegiliste arengudokumentide koostamise alustest, ülesehitusest, ülesannetest ja koostamise põhimõtetest;

5.4. arvuti ja tööks vajalike tarkvaraprogrammide kasutamise oskus;

5.5. riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;

5.6. seadustega Otepää valla pädevusse antud küsimustes ja kohaliku omavalitsuse töövaldkondi reguleerivate õigusaktide süsteemis orienteerumine;

5.7. asjaajamiskorra põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;

5.8. eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele (inglise, saksa) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;

5.9. väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;

5.10. koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus.

 

6. Teenistusülesanded

6.1. detailplaneeringu algatamise avalduste menetlemine.

6.2. planeeringute lähteseisukohtade koostamine, detailplaneeringute koostamise korraldamine;

6.3. planeeringutega seotud algatatavate õigusaktide eelnõude koostamine;

6.4. detailplaneeringu menetlemise protsessis vajalikke toimingute teostamine ning vajalike dokumentide koostamine (sh lepinguid).

6.5. avalikkuse ja isikute informeerimise tagamine planeerimismenetluse erinevates etappides;

6.6. valla planeeringuliste küsimuste lahendamine;

6.7. valla strateegiliste arengudokumentide ja üldplaneeringute koostamises osalemine;

6.8. planeeringute menetlemise käigus vajalike koosolekute ja avalike arutelude läbiviimine ja juhatamine;

6.9. ettepanekute tegemine kehtestatud planeeringute kehtetuks tunnistamiseks, menetluste lõpetamiseks;

6.10. volikogu komisjoni (-de) töös osalemine;

6.11. keskkonnamõju hindamisega seotud toimingute teostamine (KSH eelhinnangute koostamine);

6.12. volikogu ja vallavalitsuse istungitel planeeringutega seonduvate küsimuste läbivaatamisel ja arutamisel osalemine;

6.13. isikute kirjadele vastamine ning isikute nõustamine planeerimisalastes küsimustes, kodanike vastuvõtmine;

6.14. igapäevaliselt  elektronposti aadressile saabunud kirjade lugemine ja vastamine, vajadusel nende esitamine vallakantseleisse registreerimiseks;

6.15. ehitus- ja planeerimisteenistuse juhatajale ettepanekute tegemine valla iga-aastase eelarve projekti koostamisel;

6.16. planeeringutega seotud dokumentide korrastamine, säilitamine, arhiveerimine;

6.17. oma töövaldkonna kohta statistilise aruandluse esitamine iga aasta 1. veebruariks;

6.18. planeeringute sisestamine andmebaasi(-desse), andmebaasi(-de) korrastamine;

6.19. osalemine eri-, kutse- või ametialasel koolitusel;

6.20. muude eelpool nimetamata ülesannete täitmine vahetu ülemuse korraldusel.

 

7. Vastutus

7.1. vastutab tema poolt koostatavate ja korraldatavate strateegiate, arengukavade ja planeeringute menetlustoimingute nõuetele vastava, sisulise ja õigeaegse täitmise eest;

7.2. vastutab muude planeeringutega seotud kirjadele vastamisel asjaajamiskorraga määratud tähtaegadest kinnipidamise eest;

7.3. vastutab tema kasutusse antud materiaalsete vahendiste säilimise ja korrasoleku ning nende sihipärase kasutamise eest;

7.4. vastutab teiste temale pandud ülesannete täpse, õigeaegse, kohusetundliku ja omakasupüüdmatu täitmise eest;

7.5. vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saanud ametisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest;

7.6. vastutab oma töövaldkonda puudutavates statistilistes aruannetes esitatud andmete õigsuse eest.

 

8. Õigused

8.1. saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse-, ja ametialast koolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega;

8.2. osaleda tööülesandeid käsitlevatel seminaridel, teabepäevadel ja foorumitel kooskõlastatult vahetu ülemusega;

8.3. saada oma tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente vallavalitsuse ametnikelt ning teistelt riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt vastavalt kehtestatud korrale;

8.4. saada oma tööks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;

8.5. õigus teha ettepanekuid teenistuse töö paremaks korraldamiseks;

8.6. kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

 

 

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA