Lumetõrje

4.12.23

LUMETÕRJEST  OTEPÄÄ VALLAS
 

Talihooldustööde teostajate kontaktid Otepää valla teedel ja tänavatel 2023/2024

 

Tasuta lumetõrje teostamine

Tasuta lumetõrjet teostatakse eraomaniku loal erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni. Kinnistul peab olema kehtiv prügiveoleping.

Tasuta lumetõrje alustamine ja teostamine on korraldatud Otepää Vallavalitsuse poolt.

NB! Tasuta teede talihoolduse saavad vaid Otepää valla sissekirjutusega  ja aastaringselt korraldatud jäätmeveoga liitunud elanikud!

 

Tasuta lumetõrjet ei teostata:
-erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;
-erateel, mille omanik ei ole rahvastikuregistri andmetel  valla elanik;

-õuemaal;
-kui see ei ole tehniliselt võimalik;
-kui see seab ohtu teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud   isikute õigusi.

 Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada mittekvalifitseeruvate erateede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Vastavate mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonna tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

 

 Erateele esitatavad nõuded

Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:
-eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga tähisposte;
-eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1 meetri ulatuses mõlemal poolt teed;

-tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata. Lume äravedu ega ladustamist ei teostata;
-tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

Eratee tasuta lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab vajadusel vallavalitsus.

Eratee vastavuse eest käesolevas nimistus sätestatud nõuetele vastutab tee omanik,   nõuetele mittevastavusest tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu.

Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas, kui see on tehniliselt võimalik.


Kes soovib teenuskeskuste juhtidele helistada:
Sangaste ja Puka piirkond: Lea Madissov 766 8443; 518 7285

Nõuni piirkond: Kalev Lõhmus 513 9071

 

Lumetõrjest üldiselt: abivallavanem Andres Arike tel. 766 4806; 505 9216; e-post: Andres.Arike@otepaa.ee

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA