Kultuurinõunik

20.06.23

Valdur Sepp
Kultuurinõunik

 

Haridustase
Kesk-eri

Viljandi Kultuurharidustöö Kool 1975

Eriala: Kultuurharidustöö ja näitejuhtimine

 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
10.01.2022 - kultuurinõunik
09.01.2018 - kultuurispetsialist

 

Kultuurinõuniku ametijuhend

 

1. Üldosa

1.1 Ametikoha nimetus: kultuurinõunik

1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3 Kellele allub: vallavanem

1.4 Ametikoha eesmärk: Otepää valla kultuurialase tegevuse koordineerimine ja korraldamine.

 

2. Teenistusülesanded

Kultuurinõuniku ülesandeks on:

2.1 Otepää valla kultuurialase tegevuse koordineerimine;

2.2 kultuurivaldkonna projektide algatamine;

2.3 kultuurivaldkonna (seltsingud, MTÜ-d jne) toetuste taotluste ja aruannete menetlemine ja kultuurivaldkonna lepingute ettevalmistamine;

2.4 kogukondlikuks arendustegevuseks antavate toetuste taotluste ja aruannete menetlemine ja lepingute ettevalmistamine;

2.5 valla eelarvest kultuurisündmuste läbiviimiseks ja kogukondlikuks arendustegevuseks eraldatud vahendite kasutamise kontrollimine;

2.6 muude valdkonda jäävate küsimuste lahendamine ning õigusaktidega pandud töökohast tulenevate ülesannete täitmine;

2.7 vallavanema poolt antud muude  ühekordsete ülesannete täitmine.

 

3. Vastutus

Kultuurinõunik vastutab:

3.1 talle pandud teenistusülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest;

3.2 tema kasutusse antud töövahendite sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest.

 

4. Õigused

Kultuurinõunikul on õigus:

4.1 teha vallavanemale ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;

4.2 saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt vallaametnikelt ja asutustelt;

4.3 saada tööalast täiendusõpet;

4.4 saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;

4.5  vastavalt vajadusele kasutada kaugtöö võimalust;

4.6 kasutada tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale või isikliku transpordivahendi sõidukulude kompenseerimist.

 

5. Ametijuhendi muutmine

Ametijuhendit võib muuta:

5.1 kultuurinõuniku ja vallavanema kokkuleppe alusel;

5.2 juhtudel mil muudatuse aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd;

5.3 vallavanema poolt enne uue kultuurinõuniku teenistusse nimetamist.