Kriisireguleerimine ja valmisolek

21.09.23

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Jrk Nimi Amet

1.

Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)

2.

Andres Arike Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
3. Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
4. Kuldar Veere Vallavolikogu liige
5. Kristin Leht Sotsiaalteenistuse juhataja
6. Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
7. Krista Anton SA Otepää Tervisekeskus juhataja
8. Saamuel Stepanov Otepää Malevkonna pealik
9. Ken Areng
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
10. Karl Kuntus
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
11. Andrus Rinne
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
12. Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane
13. Mari Mõttus Otepää naiskodukaitse liige

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5