Kehtivad üldplaneeringud

22.03.19

 

Otepää valla territooriumil kehtib käesoleval ajal neli üldplaneeringut ja üks osaüldplaneering: 

Jrk nr

Üldplaneeringu nimetus

Kehtestamise aeg

1.

Otepää valla üldplaneering

01.10.2013. a määrus nr 1-6-14

2.

Palupera valla üldplaneering

20.12.2011. a otsus nr 1-1/25

3.

Puka valla üldplaneering

22.06.1999. a määrus nr 17

4.

Puka aleviku osaüldplaneering

24.01.2002. a määrus nr 1

5.

Sangaste valla üldplaneering

20.06.2006. a otsus nr 33

 

Otepää valla üldplaneering, Palupera valla üldplaneering, Puka valla üldplaneering, Puka valla osaüldplaneering ja Sangaste valla üldplaneering on kättesaadav digitaalselt valla veebilehel (vt vasakult menüüst) ja paberkandjal Otepää vallavalitsuse planeerimisteenistuses. 
 
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringute ülevaatamine
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõige 11 sätestab, et haldusreformi raames ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringud vaatab haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus üle hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõige 2 sätestab, et lisaks planeerimisseaduses üldplaneeringu ülevaatamise kohta sätestatule esitatakse koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülevaatega valdkonna eest vastutavale ministrile ülevaade ka üldplaneeringut muutvatest detailplaneeringutest. Kohaliku omavalitsuse üksus esitab ülevaates arvamuse, kas üldplaneeringut on detailplaneeringutega oluliselt muudetud ning kas üldplaneering on seetõttu terviklik ja elluviidav. Otepää Vallavolikogu otsustas 24. mail 2018.a otsusega nr 1-3/31 kinnitada ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringute ülevaatamise tulemused vastavalt lisadele 1 ja 2. Otsuse ja sinna juurde kuuluvate lisadega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, valla veebilehel ja tööajal Otepää Vallavalitsuses.