Heakord ja jäätmemajandus

7.10.22

JÄÄTMEMAJANDUS
 

Otepää valla jäätmehoolduseeskiri (UUS)

Otepää valla jäätmehoodluseeskiri (VANA, 3. peatükk kehtib kuni uue korraldatud jäätmeveo hankelepingu rakendumiseni)Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (Kehtib kuni uue korraldatud jäätmeveo hankelepingu rakendumiseni)
 

Jäätmeveost vabastamise taotlus (doc)

 

Valgamaa Omavalitsuste Liidu ja Ragn-Sells ASi vaheline hankeleping jäätmeveo osutamise kohta Valga maakonnas.


Korraldatud jäätmeveo teenustasu suuruse määramine. (Otepää Vallavalitsuse 25.02.2019 korraldus nr 82)  
NB! Lisainfot vaata Ragn Sellsi kodulehelt: 
www.ragnsells.ee Ühise kogumismahuti kasutajate vaheline leping (doc)

Ühise kogumismahuti kasutajate vaheline leping (pdf)

 

Otepää valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord

 HEAKORD

Heakorraeeskiri (Otepää Vallavolikogu 21.05.2020 määrus nr. 10)

Koerte ja kasside pidamise eeskiri (Otepää Vallavolikogu määrus 21.05.2020 nr 11)

Lemmiklooma registreerimine peale kiibistamist (Lemmikloomaregister LLR)

Veeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine (Otepää Vallavolikogu 26.01.2012 otsus nr 2)
 

Otepää valla kalmistute registri asutamine ja põhimäärus. (Otepää Vallavalitsuse määrus nr 2 30.03.2020)ÜHISVEEVÄRK

Otepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Otepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030
(Otepää Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 17)


 

SOOJAMAJANDUS

Otepää valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA