Finantsteenistuse juhataja

15.01.18

Ülle Veeroja
Finantsteenistuse juhataja


Haridus 
Haridustase: kõrgem
1979 Tartu Riiklik Ülikool, majandusgeograafia
 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
01.02.2016 - finantsteenistuse juhataja
01.01.2011 - 01.02.2016 raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhataja
01.01.2008 - 01.01.2011 finantsnõunik
31.01.2003 - 01.01.2008  pearaamatupidaja
22.10.1999 - 31.01.2003 raamatupidaja

 

Finantsteenistuse juhataja ametijuhend
 
 
1. Üldsätted
1.1. Finantsteenistuse juhataja nimetab ametisse ja vabastab vallavanem.
1.2. Finantsteenistuse juhataja juhindub oma tegevuses avaliku teenistuse eetikakoodeksist, Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, Otepää Vallavolikogu ja Otepää Vallavalitsuse õigusaktidest.
1.3. Finantsteenistuse juhataja allub vallavanemale, temale alluvad pearaamatupidaja ja raamatupidajad.
1.4. Finantsteenistuse juhataja põhinõudeks on suhtlemis- ja väljendusoskus, kohusetunne ning töövõime, sealhulgas stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt aega kasutada.
1.5. Finantsteenistuse juhataja omab tööks vajaliku arvuti kasutamise oskust, sh ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskust.
1.6. Ametikoha eesmärgiks on finantsteenistuse tegevuse juhtimine ja teenistusele pandud ülesannete täitmise eest vastutamine.
 
2. Teenistusülesanded
2.1. Ettepanekute tegemine teenistuse struktuuri, koosseisu, palkade, ergutuste ja edutamiste kohta;
2.2. Valla raamatupidamise sise-eeskirja koostamine, vajadusel täiendamine;
2.4. Teenistuse ametijuhendite koostamine, vajadusel täiendamine;
2.5. Valla finantstegevuse koordineerimine;
2.6. Valla eelarve, lisaeelarvete ja eelarvestrateegia koostamiseks vajalike andmete (küte, elekter, vesi jt. majanduskulud, töötajate ja õpilaste arvud jms) kogumine, süstematiseerimine, riigieelarveliste hariduskulude jagamise eelnõude ettevalmistamine haridusasutuste lõikes;
2.7. Valla eelarvestrateegia koostamine;
2.8. Valla eelarve koostamine, täitmine ja kontrollimine; 
2.9. Eelarve täitmise aruande koostamine; 
2.10. Hallatavate asutust nõustamine eelarve küsimustes;
2.11. Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste finantstegevuse eelarvele vastavuse kontrollimine;
2.12. Eelarve ja eelarve muudatuste raamatupidamisprogrammi sisestamine;
2.13. Finantsanalüüside ja rahastustaotluste koostamine;
2.14. Tulude arvestuse korraldamine;
2.15. Sihtvahendite üle arvestuse pidamine (sh peab sihtvahendite laekumise üle arvestust ja võrdleb saadud toetuste kajastamist toetuse rahastajatega. Aasta lõpus viib läbi sihtfinantseerimise inventuurid);
2.16. Laenude ja kapitalirentide arvestuse pidamine. Koostab pikaajaliste kohustuste (laenud, liisingud) ja eelarvet ületavate kohustuste võtmise eelnõud ning valmistab ette vastavad lepingud. Aasta lõpus viib läbi laenude ja kapitalirentide inventuurid;
2.17. Teistest omavalitsustest valla koolides käivate õpilaste ja õpilaskoha maksumuse arvestamine;
2.18. Õppelaenu kustutamiseks Rahandusministeeriumile taotluste esitamine; 
2.19. Eelarvet puudutavates küsimustes volikogu ja vallavalitsuse õigusakte ettevalmistamine;
2.20. Komisjonide, mis on otseselt või kaudselt seotud finantstegevusega, töös osalemine; 
2.21. Teenistuse töötajate kvalifikatsiooni tõstmise korraldamine; 
2.22. Eri-, kutse- või ametialasel koolitusel osalemine.
2.23. Täidab muid vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi.
 
3. Õigused
3.1. Saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse ja ametialast täienduskoolitust ja kirjandust vastavalt vallavalitsuse rahalistele võimalustele, kooskõlastades seda vahetu ülemusega.
3.2. Osaleda tööülesandeid käsitlevatel seminaridel ja nõupidamistel kooskõlastades seda vahetu ülemusega.
3.3. Saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente vallavalitsuse struktuuriüksustelt, hallatavatelt asutustelt ning teistelt kohaliku omavalitsuse asutustelt.
3.4. Saada oma tööks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel vastavalt vallavalitsuse rahalistele võimalustele.
3.5. Teha vahetule ülemusele ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks.
3.6. Kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtivale korrale.
3.7. Mitte vastu võtta nõuetekohaselt vormistamata algdokumente.
 
4. Kohustused
4.1. Hoiab teenistusülesannete täitmisel talle teatavaks saanud informatsiooni, mis võiks kahjustada vallavalitsuse, selle struktuuriüksuste või kolmandate isikute huve.
4.2. Tagab teenistusülesannete täitmisel valla huvide kaitsmise.
 
5. Vastutus
5.1. Vastutab käesoleva ametijuhendiga, ning vahetu ülemuse poolt antud teenistusülesannete täpse, õigeaegse, kohusetundliku ja omakasupüüdmatu täitmise eest.
5.2. Vastutab materiaalselt tema kasutusse antud vahendite säilimise ja korrasoleku ning nende sihipärase kasutamise eest.
5.2. Vastutab süüliselt tema poolt tekitatud raha puudujääkide eest seaduses sätestatud korras.
5.3. Vastutab talle teenistusülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud vallavalitsust kahjustava informatsiooni, samuti teiste inimeste eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsele saadud informatsiooni hoidmise eest.
5.4. Tõkestab kõrvaliste isikute juurdepääsu vallakassasse, tööarvutitele ja andmebaasidele.
5.5. Aitab kaasa vallavalitsuse hea maine kujundamisele ja selle hoidmisele.
Toimetaja: MONIKA OTROKOVA