Finantsteenistuse juhataja

1.04.19

Kadri Vaks
Finantsteenistuse juhatajaHaridus 
Haridustase: rakenduskõrgharidus

2009 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, eriala: finantsarvestusTeenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
01.04.2019 - finantsjuht
01.01.2017 -01.04.2019 raamatupidaja

 

Finantsteenistuse juhataja ametijuhend
 

1. Üldsätted

1.1 Ametikoha nimetus:  finantsteenistuse juhataja

1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3 Töö vahetu korraldaja: vallavanem

1.4 Alluvad: raamatupidajad

 

2. Ametikoha põhieesmärk

Finantsteenistuse juhataja ametikoha põhieesmärgiks on finantsteenistuse tegevuse juhtimine ja teenistusele pandud ülesannete täitmise eest vastutamine.

 

3. Teenistusülesanded

3.1 Valla finantstegevuse koordineerimine;

3.2 Eelarvestrateegia ja vallaeelarve koostamine, täitmine ja kontrollimine;

3.3 Konsolideeritud majandusaasta aruande ja muu raamatupidamisaruandluse koostamine;

3.4 Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamise töö koordineerimine ja korraldamine ja omavalitsuse raamatupidamisarvestusest tingitud majandustehingute korrektne ja nõuetele vastava arvestuse tagamine;

3.4 Aastainventuuride läbiviimise korraldamine;

3.5 Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste finantstegevuse eelarvele vastavuse kontrollimine;

3.6 Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste nõustamine eelarveküsimustes;

3.7 Finantsanalüüside ja rahastustaotluste koostamine;

3.8 Eelarvet puudutavates küsimustes volikogu ja vallavalitsuse õigusakte ettevalmistamine;

3.9 Komisjonide, mis on otseselt või kaudselt seotud finantstegevusega, töös osalemine;

3.10 Vastavalt vajadusele vallavanema poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine, mis pole käesoleva ametijuhendiga määratud.

 

4. Õigused

4.1 Saada vallavalitsuse teenistujatelt ja valla asutustest informatsiooni, dokumente jms, mis on vajalikud oma teenistusülesannete täitmiseks;

4.2 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;

4.3 Nõuda tema vastutuse all olevate materiaalsete väärtuste hoidmiseks vajalikke tingimusi;
4.4 Teha ettepanekuid volikogule ja vallavalitsusele õigusaktide eelnõude algatamiseks kõigi oma pädevuses olevate probleemide lahendamiseks;

4.5 Märkida dokumentidele jt projektidele oma eitav seisukoht koos vastavate põhjendustega;

4.6 Teha ettepanekuid seaduste rikkumises süüdi olevate isikute vastutusele võtmiseks või vastava menetluse alustamiseks;

4.7 Saada teenistusalaselt vajalikku täienduskoolitust.

 

5. Vastutus

5.1 Vastutab talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest kooskõlas kehtivate õigusaktidega, vallavalitsuse töökorraldust reguleerivate dokumentidega ning käesoleva ametijuhendiga;

5.2 Vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;

5.3 Vastutab teenistuskohustuste täitmiseks vastutavale hoiule usaldatud vallavara säilimise ning sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest;

5.4 Vastutab avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute järgimise eest;

5.5 Kohustub mitte võimaldama kõrvalistele isikutele juurdepääsu arvutile ja andmebaasidele.

 

6. Kvalifikatsiooninõuded

6.1 Kõrgharidus ja sellele lisaks eri, kutse- ja/või ametialast ettevalmistus;

6.2 Üldised teadmised riigi põhikorra, avaliku teenistuse, kohaliku omavalitsuse korralduse põhimõtetest ja valdkonnaalase seadusandluse tundmine;

6.3 Ametialaselt vajalikud oskused ja eetikanormide tundmine.

 

7. Ametijuhendi muutmine

7.1 Finantsteenistuse juhataja ja vallavanema kokkuleppe alusel;

7.2 Juhtudel mil muudatuse aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd;

7.3 Vallavanema poolt enne uue finantsteenistuse juhataja teenistusse nimetamist.

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA