« Tagasi

Vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Otepää Veevärk (registrikood 10273845, aadress: Otepää veevärk, Kastolatsi küla, Otepää vald, Valga maakond, 67410) esitatud keskkonnaloa nr L.VV/329331 muutmise taotluse, millega taotletakse vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/329331 ja jäätmete käitlemise keskkonnaloa nr L.JÄ/329256 ühendamist ühtseks keskkonnaloaks, tähtajatut õigust Otepää reoveepuhasti (registriosa nr 2450540, katastritunnus 63602:001:0022) maaüksusel jäätmete taaskasutamiseks (olmevee puhastussetete kompostimine aunades) ja Otepää linna Mäe veehaardesse (PKG0000046) kuuluvatel veehaaretel lubatud veevõtukoguste määramist puurkaevupõhiselt (puurkaevud katastrinumbritega 8738, 8739, 8740).

Kehtivas keskkonnaloas määratud põhjaveevõtukogused ei suurene. Heitvee suublasse juhtimise osas muudatusi ei taotleta. Keskkonnaloa nr L.VV/329331 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr 115767, dokument nr DM-115767-9.