« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungitel 12.11.2020 ja 16.11.2020

16.11.2020

  1. Määrati Risttee külas asuva Tinukse katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1382640, katastritunnus 72401:003:0630, pindala 14 972 m2, sihtotstarve elamumaa) ja Tinnokese katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 141140, katastritunnus 72401:003:0231, pindala 56,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Tinukse, koha-aadress Tinukse, Risttee küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Tinnokese, koha-aadress Tinnokese, Risttee küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
  2. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 10. augusti 2020. a korralduse nr 2-3/425 „Otepää vallasiseses linnas asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine" punkt 4.
  3. Anti Ugandi Capital OÜ-le projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 13 kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
  4. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 25. novembri 2019. a korraldusega nr 2-3/549 „Otepää vallale ehitusloa andmine" Otepää vallasiseses linnas asuval Kirikla kinnistul pastoraadi ümberehitamiseks antud ehitusluba nr 1912271/34358.
  5. Anti OÜ-le Sangaste Mõis ehitusluba Lossiküla külas Moonakamaja kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
  6. Anti Plika külas Puhastuse kinnistul asuvale ehitisele (Puka aleviku reoveepuhasti) kasutusluba.
  7. Korraldati lihthange "Laksi – Kolmi tee (tee nr 7240157) tolmuvaba katte ehitus" järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 7. detsember 2020. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik.
  8. Korraldati lihthange "Kastolatsi tee rekonstrueerimine" järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 10. detsember 2020. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik.
  9. Kinnitati nelja isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne ja toetuslepingu täitmine.

 

12.11.2020

  1. Otsustati korraldada suuline enampakkumine Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 8a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 1790940, katastritunnus 55601:004:1750, pindala 788 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) võõrandamiseks alghinnaga 40 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Jorma Riivald (komisjoni esimees); 1.1 Jaanus Barkala; 1.2 Jaak Grünberg; 1.3 Eveli Misnik.