« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 09.09.2020

09.09.2020

 1. Määrati Mäeküla külas asuva Üti katastriüksuse (katastritunnus 72401:002:1192) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Üti, koha-aadress Üti, Mäeküla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Ütisauna, koha-aadress Ütisauna, Mäeküla küla, sihtotstarve – elamumaa.
 2. Määrati Nõuni külas asuva Jennuda katastriüksuse (katastritunnus 58202:002:0191) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Jennuda, koha-aadress Jennuda, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Jennudapõllu, koha-aadress Jennudapõllu, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi 23238 Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, koha-aadress 23238 Raiga-Räbi-Nõuni- Lutike tee, Nõuni küla, sihtotstarve – transpordimaa.
 3. Määrati Nõuni külas asuva Kassioti katastriüksuse (katastritunnus 58202:002:0153) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kassioti, koha-aadress Kassioti, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kassipõllu, koha-aadress Kassipõllu, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi 23238 Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, koha-aadress 23238 Raiga-Räbi-Nõuni- Lutike tee, Nõuni küla, sihtotstarve – transpordimaa.
 4. Määrati Nõuni külas asuva Kooli katastriüksuse (katastritunnus 58202:002:0080) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kooli, koha-aadress Kooli, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Koolipõllu, koha-aadress Koolipõllu, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi 23238 Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, koha-aadress 23238 Raiga-Räbi-Nõuni- Lutike tee, Nõuni küla, sihtotstarve – transpordimaa.
 5. Määrati Räbi külas asuva Sillamäe katastriüksuse (katastritunnus 58202:001:0330) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Sillamäe, koha-aadress Sillamäe, Räbi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Sillanurme, koha-aadress Sillanurme, Räbi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi 23238 Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, koha-aadress 23238 Raiga-Räbi-Nõuni- Lutike tee, Räbi küla, sihtotstarve – transpordimaa.
 6. Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Eesti Vabariigi omandis olevale, Vidrike külas asuvale reformimata maaüksusele, millel asub Otepää vallale kuuluv Saare-Vidrike tee ning mis jääb Tammemäe (katastritunnus 63601:003:1912) ja Tammemäe (katastritunnus 63601:003:1911) kinnisasjade vahele, pindalaga 12 m2.
 7. Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Plika külas asuvale Mõisapargi kinnistule.
 8. Anti Villu Allikbergile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Oru tn 2 kinnistul elamu ja maasoojuskütte ehitusprojekti koostamiseks.
 9. Anti Leonid Tolstovile projekteerimistingimused Mäha külas Suure-Pursa kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 10. Anti BGM OV OÜ-le ehitusluba Nüpli külas Arumäe kinnistul elamu püstitamiseks.
 11. Anti CUMO Partners OÜ-le ehitusluba Kuigatsi külas asuval Karupõllu kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 12. Anti OÜ-le KARUPESA HOTELL ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Karupesa kinnistul hotell Karupesa ümberehitamiseks.
 13. Anti OÜ-le REMONTER ehitusluba Nõuni külas asuval Nõuni Sidejaoskond kinnistul teenindus-büroohoone rekonstrueerimiseks.
 14. Anti Aiki Martinsonile ehitusluba Tiidu külas Kivimaa kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 15. Anti Nadežda Kivitile ehitusluba Sihva külas Lasketiiru kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 16. Anti Ilmar Kompusele ehitusluba Pilkuse külas Särevälja  kinnistul ja Unimetsa kinnistul tiigi rajamiseks.
 17. Anti Sihva külas 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee kinnistul asuvale ehitisele (tõstetud ristmikud) kasutusluba.
 18. Määrati sotsiaalteenuse toetus kahele isikule.
 19. Määrati kahele isikule toetus raske majandusliku olukorra puhul kogusummas 270 eurot.
 20. Anti Riho Kollistile luba paigaldada ajavahemikuks 4. - 19. september 2020. a motospordiürituse „Otepää Mäkketõus 2020" reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale.
 21. Anti Onur Ersezenile sõidukijuhi teenindajakaart töötamiseks sõidukijuhina taksoveol.
 22. Otsustati korraldada lihthange "Otepää Kopli tn 6b masuudihoidla lammutamine" järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 25. september 2020. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 19. juuni 2020. a korraldus nr 2-3/321 „Lihthanke "Otepää Kopli tn 6b masuudihoidla lammutamine" korraldamine".
 23. Kinnitati lihthanke "Munamäe tn 8a Otepää tuletõrjeveehoidla lammutamine" tulemused. Tunnistada vastavaks Lammutusmehed OÜ (registrikood 11880441), TERASTEENUS OÜ (registrikood 10943961), Kurla Ehitus OÜ (registrikood 14505181) ja Bergermaster OÜ (registrikood 10983564) pakkumused, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks Bergermaster OÜ pakkumus maksumusega 11 714 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus. Kvalifitseeriti eduka pakkumuse teinud pakkuja Bergermaster OÜ.
 24. Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Nõuni külas asuva Nõuni algkool kinnistu (kinnistu registriosa nr 1589540, katastritunnus 58202:002:0830, üldpindala 3,60 ha) haritava maa 0,94 ha suuruse osa rendile andmiseks renditasu algsuurusega 110 eurot aastas (kirjaliku enampakkumise tingimused lisatud). Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1. Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2. Jaak Grünberg; 2.3. Eveli Misnik.
 25. Anti Gerli Kirikalile tasu eest üürile Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 8-15 asuv korter, suurusega 53 m2. Sõlmiti Gerli Kirikaliga tööandja eluruumi üürileping töölepingu kehtivuse ajaks tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2020. a.
 26. Kinnitati Otepää Muusikakooli hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Katrin Karus (lastevanemate esindaja); 1.2 Külli Uibo (lastevanemate esindaja); 1.3 Maarja Raud (lastevanemate esindaja); 1.4 Lii Peterson (õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja); 1.5 Eliise Palmiste (õppurite esindaja); 1.6 Jorma Riivald (volikogu esindaja).
 27. Nimetati OÜ Otepää Üürimajad Otepää valla poolseks osanikuõiguste teostajaks Jaanus Barkala.
 28. Eraldati Otepää valla 2020. aasta eelarve realt „Arendusprojektid" Otepää Motoklubile 2 539 eurot projekti „Ruumide kohandamine motospordi mitmekülgsete tegevusvõimaluste pakkumiseks kogukonnale" omaosaluse katmiseks.
 29. Eraldati Otepää valla 2020. aasta eelarve realt "082025 Toetus kultuuriorganisatsioonidele ja -seltsidele" OTEPÄÄ NAISSELTSILE 300 eurot seltsi tunnustamiseks 30. aastapäeva puhul.