Kriisireguleerimine ja valmisolek

26.09.22

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Jrk Nimi Amet

1.

Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)

2.

Raivo Kalda
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
3. Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
4. Kuldar Veere Vallavolikogu liige
5. Ants Frosch Vallavolikogu liige
6. Teet Suits Majandusteenistuse juhataja
7. Kristin Leht Sotsiaalteenistuse juhataja
8. Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
9. Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
10. Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
11. Ken Areng
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
12. Karl Kuntus
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
13. Andrus Rinne
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
14. Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2

Otepää Valla kriisikomisjoni koosseisu muutmine. Vallavanema 09.09.2020 käskkiri nr 8