Elukoht ja rahvastik

Rahvastukuregistri iseteenindusportaals https://www.rahvastikuregister.ee/ saab teha kõiki Rahvastukuregistriga seotud toiminguid (lapse sünd, elukohateade, oma andmete vaatamine, jms).
Võimalik on tellida enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava korduvaid perekonnasündmuse tõendeid (sünni, abielu, lahutuse ja nime muutmise kohta). See vajadus võib tekkida näiteks olukordades, kui esmane tõend on kadunud ning seda on vaja kuhugi asutusse esitada või kui soovitakse võõrkeelset tõendit kasutamiseks välisriigis. Sellekohane detailsem info on Siseministeeriumi kodulehel: https://www.siseministeerium.ee/et/korduvad-toendid-ja-valjavotted
Vajalik on ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu!

Abiellumisavaldusi saavad soovijad edaspidi esitada ka veebilehelt www.rahvastikuregister.ee
 
 
 
NB!

Kõik lapsevanemad saavad registreerida oma lapse sünni ise uue teenuse abil Rahvastikuregistri leheküljel: https://www.rahvastikuregister.ee (peamenüüs "Perekond" ja valik "Sünni registreerimine").  E-teenust saavad kasutada ka abielus mitteolevad vanemad ning üksikvanemad. 

Lisainfo sünni registreerimise osas Siseministeeriumi kodulehelt: https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingud

 

Kohapeal tehtavad toimingud

Siin loetletud dokumendivormid palume esitada Otepää Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Lipuväljak 13 Otepää. Antud toimingutega tegeleb sekretär (tel. 766 4805).

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida veebilehel www.eesti.ee valides „kodanikuportaali sisenemine" ja tuvastada isik ID-kaardi või internetipanga paroolidega.
 

Otepää elanikuks registreerimine
Eesti.ee portaalis - logi sisse ID-kaardi või Mobiil-IDga ning esita elukohateate avaldus.
E-mailiga -  saada digitaalselt allkirjastatud elukohateate avaldus vald@otepaa.ee
Posti teel - prindi välja elukohateate avaldus, täida see ning saada aadressil Otepää vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405, Otepää.
Otepää vallavalitsuses (Lipuväljak 13) - täida sekretäri juures elukohateate avaldus tööpäeviti kella 8-17 (lõuna 12.00-12.30) ja reedel kell 8-14. 
 

Eluruumi omaniku õigustatud nõudmise avaldust saab esitada e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis: https://www.rahvastikuregister.ee/

 
Lisainfo elukoha registreerimise osas Siseministeeriumi kodulehelt: https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/elukohatoimingud
 

Surma registreerimine
01.07.2019 muutus Eestis surma registreerimise kord. Tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse seal automaatselt. Lahkunu lähedastel ei ole vaja enam perekonnaseisuasutuses (kohalikus omavalitsuses) surma registreerida. Esmase surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Surmatõendi olemasolu on vajalik matmistoimingute korraldamiseks.

Sünni registreerimine
Millest alustada ? Tulge kohale Lipuväljak 13, Otepää, Otepää Vallavalitsus.
Lapse sünni registreerimiseks esitage vallavalitsusele sünni registreerimise avaldus ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates. Vallavalitsus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.
Sünni registreerimiseks vajalikud dokumendid:
* avaldajate isikut tõendavad dokumendid.
Vallavalitsusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid sünnikande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente ( näit. vanemate abieludokument). Avaldused ja kõik dokumendid esitada vallavalitsusele eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse vallavalitsusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
Kui sündi registreerib üks vanematest, siis peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime soovist.
Sünni registreerimisel koostatakse sünnikanne ja sünni tõendamiseks väljastatakse avaldajaile soovi korral kinnitatud sünnitõend. Sünnitõendi esmakordsel väljastamisel riigilõivu ei võeta.