Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja

6.08.21

Kalev Kepp
Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja


Haridus:
Haridustase: kõrgem 
1987 Eesti Põllumajandus Akadeemia, eriala: hüdrotehnika insener (võrdsustatud magistrikraadiga)
 

 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
01.01.2019 - ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja
01.01.2018 - ehitusteenistuse juhataja
01.12.2017 - kommunaalteenistuse juhataja

 

 

Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja ametijuhend
 
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Ametikoha nimetus: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja
1.2. Struktuuriüksus: ehitus- ja planeerimisteenistus
1.3. Ametisse nimetamine: vallavanem
1.4. Vahetu juht:  abivallavanem
1.5. Asendaja: abivallavanem
 
2. AMETIKOHA EESMÄRK
Ehitus-, planeerimis- ja maakorraldusalase töö korraldamine.
 
3. TEENISTUSEKS VAJALIKUD NÕUDED
3.1. erialane haridus ja  töökogemus ehitusvaldkonnas ning kohalikus omavalitsuses;
3.2. ehitusalaste, planeerimisalaste ja kohaliku omavalitsuse korralduse alaste õigusaktide põhjalik tundmine;
3.3. väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
3.4. Otepää Vallavalitsuse asjaajamise korralduse tundmine ja rakendamise oskus;
3.5. koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus ning algatusvõimelisus;
3.6. B-kategooria juhilubade olemasolu.
 
4. TEENISTUSÜLESANDED
4.1. juhib ja korraldab ehitus- ja planeerimisteenistuse tööd;
4.2. osaleb valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses;
4.3. korraldab valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamist ja ajakohastamist;
4.4. osaleb valdkondlike hangete hankedokumentide ettevalmistamisel ja jälgib hankelepingute täitmist;
4.5. koordineerib valdkondlike projektide koostamist;
4.6. osaleb vajadusel vallavalitsuse, volikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel;
4.7. arendab ja koordineerib valdkondlikku koostööd;
4.8. teostab ehitusjärelevalvet;
4.9. vaatab läbi ehitusprojekte;
4.10. täidab abivallavanema poolt antud ühekordseid teenistusülesandeid oma pädevuse piires.
 
5. ÕIGUSED
5.1. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente vallavalitsuse töötajatelt ja teenistujatelt, andmebaasidest ja registritest ning teistelt asutustelt;
5.2. teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
5.3. saada teenistusülesannete täitmiseks vajaliku täiendkoolitust;
5.4. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;
5.5. keelduda oma kompetentsi ületava ja juhtumeid puudutava teabe väljastamisest asjasse mitte puutuvatele isikutele;
5.6. allkirjastada dokumente vastavalt oma pädevusele.
 
6. VASTUTUS
Teenistujal on vastutus:
6.1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest kooskõlas kehtivate õigusaktidega, vallavalitsuse töökorraldust reguleerivate dokumentidega ning käesoleva ametijuhendiga;
6.2. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;
6.3. mitte võimaldada kõrvalistele isikutele juurdepääsu arvutile ja andmebaasidele ning mitte kasutada tööalast informatsiooni väljaspool tööülesandeid;
6.4. teenistuskohustuste täitmiseks vastutavale hoiule usaldatud vallavara säilimise ning sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest;
6.5. avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute järgimise eest.
 
7. AMETIJUHENDI MUUTMINE
Ametijuhendit võib muuta ametniku nõusolekuta, kui ei muutu oluliselt teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuded ja ametijuhendis määratud teenistusülesanded ja ametniku  teenistusülesannete maht oluliselt ei suurene.