Ehitusspetsialist

6.08.21

Vello Vou
Ehitusspetsialist

  
Haridus  
Haridustase: kõrgem
1983 Eesti Põllumajanduse Akadeemia, hüdrotehnikainsener (võrdsustatud magistrikraadiga)
 

Teenistuskäik  Otepää Vallavalitsuses
01.01.2018 - ehitusspetsialist
01.01.2011 - 31.12.2017 maa- ja ehitusspetsialist
01.01.2003 - 01.01.2011 geoinfospetsialist
22.10.1999 - 01.01.2003 maakorraldaja
 

 

 
EHITUSSPETSIALISTI AMETIJUHEND
 
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Ametikoha nimetus: ehitusspetsialist
1.2. Struktuuriüksus: ehitusteenistus
1.3. Ametisse nimetamine: vallavanem
1.4. Vahetu juht:  ehitusteenistuse juhataja
1.5. Asendaja: ehitusteenistuse juhataja
1.6. Asendatavad: ehitusteenistuse juhataja
 
2. AMETIKOHA EESMÄRK
Ehitusalase ja maakorraldusalase töö korraldamine.
 
3. TEENISTUSEKS VAJALIKUD NÕUDED
3.1. erialane haridus või töökogemus ehitusvaldkonnas;
3.2. kohaliku omavalitsuse korraldust ja ehitusalaste õigusaktide põhjalik tundmine;
3.3. väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
3.4. Otepää Vallavalitsuse asjaajamise korralduse tundmine ja rakendamise oskus;
3.5. koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus ning algatusvõimelisus;
3.6. B-kategooria juhilubade olemasolu.
 
4. TEENISTUSÜLESANDED
4.1. osaleb valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses;
4.2. teostab maakorralduslikke toiminguid;
4.3. teostab maareformiga seotud toiminguid;
4.4. teostab maade maksustamisega seotud toiminguid;
4.5. korrastab kohanimede- ja aadressandmeid;
4.6. teeb kandeid ehitusregistrisse;
4.7. haldab ehitusprojektide ja täitedokumentide arhiivi;
4.8. kontrollib ehitus-, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste taotluseid ja vormistab vastavaid lubasid;
4.9. vastab tööülesannetega seotud avaldustele, päringutele ja teabenõuetele;
4.10. koostab oma valdkonda puudutavad õigusaktid ja esitab koos lisamaterjalidega ehitusteenistusejuhatajale vallavalituse ja vallavolikogu istungitel ettekandmiseks;
4.11. peab mõõdistuslubade registrit, ning korraldab mõõdistusalast tegevust 
4.12. peab vallateede registrit, korraldab registri andmete kogumist ja täiendamist;
4.13. täidab talle ehitusteenistuse juhataja või abivallavanema poolt antud ühekordseid teenistusülesandeid oma pädevuse piires.
 
5. ÕIGUSED
5.1. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente vallavalitsuse töötajatelt ja teenistujatelt, andmebaasidest ja registritest ning teistelt asutustelt;
5.2. teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks; 
5.3. saada teenistusülesannete täitmiseks vajaliku täiendkoolitust;
5.4. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;
5.5. keelduda oma kompetentsi ületava ja juhtumeid puudutava teabe väljastamisest asjasse mitte puutuvatele isikutele;
5.6. allkirjastada dokumente vastavalt oma pädevusele.
 
6. VASTUTUS
Teenistujal on vastutus:
6.1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest kooskõlas kehtivate õigusaktidega, vallavalitsuse töökorraldust reguleerivate dokumentidega ning käesoleva ametijuhendiga;
6.2. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;
6.3. mitte võimaldada kõrvalistele isikutele juurdepääsu arvutile ja andmebaasidele ning mitte kasutada tööalast informatsiooni väljaspool tööülesandeid;
6.4. teenistuskohustuste täitmiseks vastutavale hoiule usaldatud vallavara säilimise ning sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest;
6.5. avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute järgimise eest.
 
7. AMETIJUHENDI MUUTMINE
Ametijuhendit võib muuta ametniku nõusolekuta, kui ei muutu oluliselt teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuded ja ametijuhendis määratud teenistusülesanded ja ametniku  teenistusülesannete maht oluliselt ei suurene.