Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 23.11.2020

23.11.2020

 1. Määrati Vana-Otepää külas asuva Väike-Jõerde katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:1681) uueks lähiaadressiks Tamme-Jõerde.
 2. Määrati Meegaste külas asuva Pärdu katastriüksuse (katastritunnus 60802:003:0890) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Pärdu, koha-aadress Pärdu, Meegaste küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Pärdumetsa, koha-aadress Pärdumetsa, Meegaste küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 3. Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneering.
 4. Anti Eeri Ilvesele ehitusluba Päidla külas asuval Puurkaevu kinnistul  puurkaevu rajamiseks.
 5. Anti Valdeko Paavelile ehitusluba Vidrike külas asuval Metsanurga kinnistul elamu püstitamiseks.
 6. Anti Valdeko Paavelile ehitusluba Vidrike külas asuval Metsanurga kinnistul sauna püstitamiseks.
 7. Anti Valdeko Paavelile ehitusluba Vidrike külas asuval Metsanurga kinnistul abihoone püstitamiseks.
 8. Anti Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 4a kinnistul asuvale ehitisele (paviljon) kasutusluba.
 9. Määrati kahele isikule  sotsiaalteenuse toetus.
 10. Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 187 eurot.
 11. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule.
 12. Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil Kastolatsi külas asuva Kastolatsi tee (teeregistri tee nr 6360431) teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus Kastolatsi külas asuvale Kaarna kinnistule (kinnistu registriosa nr 725140, katastritunnus 63602:001:0860, pindala 33,86 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 305 m pikkuse ja ca 6 m laiuse tee osas (asendiplaan lisatud).
 13. Anti üürile ühele isikule eluruum.
 14. Kinnitati riigihanke "Otepää turuhoone rekonstrueerimine" tulemused. Tunnistati vastavaks ühispakkujate Mace PJ OÜ (registrikood 14692059) ja SKONE GRUPP OÜ (registrikood 11374175), Kamo Ehitus OÜ (registrikood 14056984) ja AS EVIKO (registrikood 10321432) pakkumused, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks ühispakkujate Mace PJ OÜ ja SKONE GRUPP OÜ pakkumus maksumusega 239 654,91 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus. Kvalifitseeriti eduka pakkumuse teinud ühispakkujad Mace PJ OÜ ja SKONE GRUPP OÜ.