Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 23.03.2020

23.03.2020

  1. Anti Smartecon OÜ-le projekteerimistingimused Valga maakonnas Otepää vallas Komsi külas TÄNTRE kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
  2. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 02. märtsi 2020. a  korralduse nr 2-3/122 „Riigihanke „Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine" tulemuste kinnitamine" punkti 3 ja sõnastati see järgmiselt:  „Tunnistada pakkujate Empower Aktsiaselts, LEONHARD WEISS OÜ, Osaühing ELTAM, Kagu Elekter OÜ ja Corle OÜ pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele." Täiendati Otepää Vallavalitsuse 02. märtsi 2020. a korraldust nr 2-3/122 „Riigihanke „Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine" tulemuste kinnitamine" alapunktiga 31 ja sõnastada see järgmiselt:  „31. Tunnistada ühispakkuja Corrente Grupp OÜ (11172767)/MTR Halduse OÜ (12249549) pakkumus mittevastavaks, kuna pakkumuses esineb sisuline kõrvalekalle hanke alusdokumentides sätestatud tingimustest."  Muudeti Otepää Vallavalitsuse 02. märtsi 2020. a korralduse nr 2-3/122 „Riigihanke „Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine" tulemuste kinnitamine" punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:  „Lähtudes riigihanke alusdokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistada edukaks pakkumuseks pakkuja Kagu Elekter OÜ (11632588) pakkumus maksumusega 386 716 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus."
  3. Anti Diotech OÜ-le projekteerimistingimused Valga maakonnas Otepää vallas Truuta külas Rehemäe kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
  4. Anti Leonid Tsyrulnikovile projekteerimistingimused Valga maakonnas Otepää vallas Nüpli külas KÜLJEMÄE kinnistul elamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
  5. Kooskõlastati Valga maakonnas Otepää vallas Pilkuse külas RAJA kinnistule kavandatava puurkaevu asukoht.
  6. Anti Andres Vaarikule projekteerimistingimused Valga maakonnas Otepää vallas Neeruti külas Vahe-Saare kinnistul elamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
  7. Väljastati OÜ-le U-DISAIN projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Kesk tn 1 ja Kesk tn 3 kinnistutel elamu püstitamise ning maakütte rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
  8. Kooskõlastati Otepää vallasiseses linnas Pargi tn 4 asuvale kinnistule kavandatavate soojussüsteemi puuraukude asukoht.
  9. Anti Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2777850 koosseisus oleval katastriüksusel, asukohaga Valga maakond, Otepää vald, Nüpli küla, Kure, asuvale ehitisele (suvila) kasutusluba.
  10. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.