Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 14.09.2020

14.09.2020

 1. Määrati Kibena külas asuva Vana-Ella katastriüksuse (katastritunnus 60802:003:1891) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Vana-Ella, koha-aadress Vana-Ella, Kibena küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Vana-Ellanurme, koha-aadress Vana-Ellanurme, Kibena küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 2. Määrata Kibena külas asuva Vana-Ella katastriüksuse (katastritunnus 60802:003:1892) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Vana-Ellapõllu, koha-aadress Vana-Ellapõllu, Kibena küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Vana-Ellametsa, koha-aadress Vana-Ellametsa, Kibena küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 3. Kinnitati Tiidu külas asuva Pajukurmu maaüksuse erastamise tingimused. Tiidu külas asuva Pajukurmu maaüksuse 11 466 m2 suuruse maa erastamisel on ostueesõigus vastavalt maareformi seaduse § 22 lõikele 1 nimetatud maal asuvate ehitiste omanikul Silvia Brandtil.
 4. Anti Mart Kollakule projekteerimistingimused Kastolatsi külas Naela kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 14, Tartu mnt 1, Tartu mnt 4, Tartu mnt 6, Tartu mnt 8, 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee, Lipuväljak T7, Lipuväljaku ja Piiri tänav kinnistutel Tartu mnt 1, 6 ja 8 kaugkütte liitumistorustiku ehitamiseks tingimusel, et ehitamisel arvestakse Maanteeameti 19. augusti 2020. a kirjas nr 15-2/20/36413-2 toodud nõuetega.
 6. Anti Raudsepa külas Esno ja Luigakuuri kinnistutel asuvale ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
 7. Anti Sihva külas Vatu kinnistul asuvale ehitisele (teenindushall) kasutusluba.
 8. Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil Päidla külas asuva Päidla-Kalavahi tee (teeregistri tee nr 5820043) teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus Päidla külas asuvale Päidla kinnistule (kinnistu registriosa nr 182540, katastritunnus 58202:001:0271, pindala 13,94 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 100 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas.
 9. Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.
 10. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 84 eurot.
 11. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 300 eurot.
 12. Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 1. oktoobril 2020. a toimuva ürituse "Eakate päeva tähistamine" korraldamine 350 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 19. detsembril 2020. a toimuva ürituse "Eakate aastalõpupidu" korraldamine 350 eurot; 1.3 Mittetulundusühing Iiah 23. detsembril 2020. a toimuva ürituse "Aastavahetuspidu" korraldamine 350 eurot.