Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

Otepää Vallavalitsuse istungil 08.06.2020

08.06.2020

 1. Määrati Pedajamäe külas asuva Tiigiotsa katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0486) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Anti OÜ-le ENGEROS OTEPÄÄ projekteerimistingimused Sihva külas Pühajärve puidutööstus kinnistul laohalli ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti OÜ-le KESA-AGRO projekteerimistingimused Tiidu külas Kolmimäe tee 25 kinnistul vedelsõnnikuhoidla ja asfaltkattega tee rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Madis Orule projekteerimistingimused Kuigatsi külas Karupõllu kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Kalmer Tiislerile projekteerimistingimused Pringi külas Kullamäe kinnistul viilhalli ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Aivar Rehemaale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Uus tn 2a kinnistul elamu püstitamiseks.
 7. Anti GoTrade OÜ-le ehitusluba Nüpli külas Väike-Poslovitsa kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 8. Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 6b kinnistul masuudihoidla täielikuks lammutamiseks.
 9. Anti Otepää vallale ehitusluba Puka alevikus Kesk tn 13 kinnistul elamu täielikuks lammutamiseks.
 10. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (tuletõrje veevarustuse torustik) kasutusluba.
 11. Anti Truuta külas Külmalätte kinnistul asuvale ehitisele (ait) kasutusluba.
 12. Otsustati seada eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil Tiidu külas asuva Laksi-Kolmi tee (teeregistri tee nr 7240157) teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus vastavalt asendiplaanile järgmistele kinnistutele: 1.1 Tiidu külas asuvale Laksi kinnistule (kinnistu registriosa nr 138440, katastritunnus 72402:002:0030, pindala 91299 m2, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 165 m pikkuse ja ca 5,5 m laiuse tee osas; 1.2 Tiidu külas asuvale Sillaotsa kinnistule (kinnistu registriosa nr 35240, katastritunnus 72402:002:0181, pindala 2,52 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 65 m pikkuse ja ca 5,5 m laiuse tee osas; 1.3 Tiidu külas asuvale Kangro talu kinnistule (kinnistu registriosa nr 13840, katastritunnus 72402:002:0071, pindala 2,89 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 69 m pikkuse ja ca 5,5 m laiuse tee osas.
 13. Kooskõlastati Meegaste külas Alajärve maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 14. Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 15. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 285 eurot.
 16. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 300 eurot.
 17. Nimetati mittetulundusühingus Valgamaa Partnerluskogu Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Valdur Sepp.
 18. Kinnitati AS-i Otepää Veevärk 2019. a majandusaasta aruanne.