Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

Otepää vallavalitsuse istungil 20.04.2020

20.04.2020

  1. Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Piiri tn 4 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 366440, katastritunnus 55601:003:0490, pindala 1149 m2, sihtotstarve elamumaa) ja Lille tn 20 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 208240, katastritunnus 55601:003:0350, pindala 1070 m2, sihtotstarve elamumaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
  2. Anti aktsiaseltsile Generaator projekteerimistingimused Kassiratta külas Juusavahe kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
  3. Anti Darvin Trade OÜ-le projekteerimistingimused Restu külas Meleva kinnistul septiku ja imbväljaku ehitusprojekti koostamiseks.
  4. Anti Tiiu Tammele projekteerimistingimused Lutike külas Oruleigo kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
  5. Anti Balti Puurkaev OÜ-le ehitusluba Otepää külas Väike-Juusa kinnistul puurkaevu rajamiseks.
  6. Anti Puurkaevumeistrid OÜ-le ehitusluba Pilkuse külas Raja kinnistul puurkaevu rajamiseks.
  7. Anti Kuigatsi külas Kuigatsi külamaja kinnistul asuva külamaja hoone ruumid 1 - 15 otsustuskorras Mittetulundusühingu Josephine (registrikood 80565087, asukoht Kuigatsi külamaja, Kuigatsi küla) tasuta kasutusse.