Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

Otepää Vallavalitsuse istungil 12.03.2020

12.03.2020

  1. Nõustuti Mägiste külas asuva ca 235 m2 suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
  2. Otsustati liita Ädu külas asuvad Mäe-Lipi katastriüksus (katastritunnus 72401:001:1572), Mäe-Lipi katastriüksus (katastritunnus 72401:001:1573) ja Mäe-Lipi katastriüksus (katastritunnus 72401:001:0020) üheks katastriüksuseks.
  3. Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Plika külas Puhastuse kinnistul, Suurefarmi kinnistul, Äärepõllu kinnistul ja Ruuna külas Sule kinnistul Pukamõisa kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
  4. Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Plika külas Puhastuse kinnistul, Suurefarmi kinnistul, Äärepõllu kinnistul ja Ruuna külas Sule kinnistul Pukamõisa kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
  5. Eraldati Otepää valla 2020. aasta eelarve realt „Arendusprojektid" 1519 eurot Otepää Motoklubile projektide omaosaluse katmiseks, sh: 1.1 projektile „Ruumide kohandamine motospordi mitmekülgsete tegevusvõimaluste pakkumiseks kogukonnale" 1336 eurot; 1.2 projektile „Liiklushariduse andmine noortele" 183 eurot.
  6. Anti otsustuskorras kuni 31. detsembrini 2020. a Mittetulundusühingule KARUKÄPP (registrikood 80186254, asukoht Tamme pst 13, Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse kultuuriliste ja/või huvialadega seotud tegevuste korraldamiseks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III korruse ruum nr 305.