Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

Otepää Vallavalitsuse istungil 02.03.2020

02.03.2020

 1. Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kaasiku tn 20 katastriüksuse (katastritunnus 55601:001:0005) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Määrati Räbi külas asuva Madise katastriüksuse (katastritunnus 58202:001:0712) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 3. Kooskõlastati Päidla külas Aksli maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 4. Kooskõlastati Otepää külas Väike-Juusa maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 5. Anti Kristiine Karule projekteerimistingimused Ädu külas Kupli kinnistul elamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Vana-Otepää külas Krepi kinnistul asuvale ehitisele (saun-väliköök) kasutusluba.
 7. Kooskõlastati Neeruti külas asuvatel Kruusamaa (katastritunnus 58202:003:0003) ja Neeruti karjäär (katastritunnus 58202:003:0010) katastriüksustel Neeruti VIII uuringuruumis aktiivse tarbevaru kinnitamine ja hilisem kaevandamine 5820015 Alliku-Neeruti karjääri tee kaitsevööndis mitte lähemal kui 20 meetri ulatuses tee sõiduraja välimisest servast.
 8. Määrati Eesti Rukki Seltsile Fr. von Bergi elu ja loomingut tutvustava juubelikogumiku „Sangaste rukkikrahv" väljaandmiseks 870 euro suurune kultuuriürituse toetus.
 9. Otsustati korraldada suuline enampakkumine Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 8a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 1790940, katastritunnus 55601:004:1750, pindala 788 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) võõrandamiseks alghinnaga 40 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2. Jaak Grünberg; 3. Eveli Misnik.
 10. Anti Otepää vallasiseses linnas asuva Jaanimetsa kinnistu ca 2800 m² suurune osa otsustuskorras rendile OÜ-le Mesinik (registrikood 11538599, aadress Maksi, Sirvaste küla, Kanepi vald).
 11. Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne.
 12. Kinnitati riigihanke „Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine" tulemused. Kvalifitseeriti riigihanke „Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine" pakkujad Empower Aktsiaselts (registrikood 11445550), LEONHARD WEISS OÜ (registrikood 12083348), Osaühing ELTAM (registrikood 10533430), Kagu Elekter OÜ (registrikood 11632588), Corle OÜ (registrikood 11270435) ning ühispakkujad Corrente Grupp OÜ (registrikood 11172767) ja MTR Halduse OÜ (registrikood 12249549). Otsustati kõrvaldada hankemenetlusest EST Networks OÜ (registrikood 11826631), kuna pakkuja hankepassis puuduvad andmed, mida hankija on nõudnud. Tunnistati pakkujate Empower Aktsiaselts, LEONHARD WEISS OÜ, Osaühing ELTAM, Kagu Elekter OÜ ja Corle OÜ ning ühispakkujate Corrente Grupp OÜ ja MTR Halduse OÜ pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes riigihanke alusdokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks ühispakkujate Corrente Grupp OÜ ja MTR Halduse OÜ pakkumus maksumusega 344 003 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 13. Määrati 7. märtsil 2020. a toimuva Lõuna-Eesti tantsujuhtide kooli läbiviimisel Keeni Põhikooli ruumide kasutamise tasu suuruseks 100 eurot.