Teade

AS Otepää Veevärk (registrikood 10273845, aadress Kastolatsi tee, Otepää linn, 67404,Otepää vald, Valga maakond, edaspidi ettevõte) esitas 05.12.2018 Keskkonnaametileõhusaasteloa nr L.ÕV/321165 (edaspidi õhusaasteluba) muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti.

Õhusaasteluba on antud Otepää linnas Kopli 6a asuvale katlamajale. Ettevõte taotleb

õhusaasteloa muutmist seoses katlamaja rekonstrueerimisega.

Õhusaasteloa muutmise taotlus on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 05.12.2018 kirjana nr 15-2/18/19848.

 

KeÜS § 47 lõike 4 alusel peab kohalik omavalitsus 7 päeva jooksul loa

muutmise taotluse saamisest arvates avaldama oma veebilehel teate loa taotluse saamise kohta.

 

Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni. KeÜS § 47 lõike 2 alusel teavitab Keskkonnaamet õhusaasteloa muutmise menetluse algatamisest ka ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee ).