Otepää Vallavalitsuses 10.08.2018

10.08.2018

 1. Peeti võimalikuks jagada Truuta külas asuv Mäe-Samuli katastriüksus (katastritunnus 63602:003:0301) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 2. Nõustuti Põru külas asuva ca 1,24 ha suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi omandisse jääva rajatise aluse ning seda teenindava maana vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 1.
 3. Anti Külliki Karule projekteerimistingimused Märdi külas Pärna kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti mittetulundusühingule "Nüpli külakeskus" projekteerimistingimused Nüpli külas Tobra kinnistul abihoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Timo Tasujale projekteerimistingimused Pühajärve külas Pühalepa kinnistul elamu ja kahe abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Vahur Kase'le projekteerimistingimused Mäeküla külas Linnamäe kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Anti Kadri Aderile ehitusluba Sihva külas Lõuna-Juusa kinnistul elamu püstitamiseks.
 8. Anti Karl Jodchele ehitusluba Pedajamäe külas Laane kinnistul elamu püstitamiseks.
 9. Anti Mikk Lohuväljale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Saare tn 12 kinnistul garaaži laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.
 10. Anti osaühingule BALROCK ehitusluba Meegaste külas Alajärve kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 11. Anti osaühingule BALROCK ehitusluba Neeruti külas Tsura kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 12. Anti Vaho Klaamannile ehitusluba Kaurutootsi külas Vana-Kauru kinnistul abihoone püstitamiseks.
 13. Jäeti rahuldamata Aarne Kivika toetuse taotlus kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks taotluse nõuetele mittevastavuse tõttu.
 14. Jäeti rahuldamata Aarne Kivika toetuse taotlus veevarustussüsteemi rajamiseks taotluse nõuetele mittevastavuse tõttu.
 15. Jäeti rahuldamata Kessu Siiraku toetuse taotlus kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks taotluse nõuetele mittevastavuse tõttu.
 16. Jäeti rahuldamata Kessu Siiraku toetuse taotlus veevarustussüsteemi rajamiseks taotluse nõuetele mittevastavuse tõttu.
 17. Jäeti rahuldamata Jüri Oja toetuse taotlus kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks.
 18. Jäeti rahuldamata Jüri Oja toetuse taotlus veevarustussüsteemi rekonstrueerimiseks.
 19. Anti mittetulundusühingule S.M.A. Racing (registrikood 80337995, aadress Munamäe 14-9 Otepää vallasisene linn) luba paigaldada spordiürituse „Otepää sügisene rahvasprint 2018" reklaambänner Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalal olevale konstruktsioonile ajavahemikuks 15. august - 22. september 2018. a.
 20. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 4 isikut.
 21. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 18. juuli 2018. a korraldus nr 2-3/338 „Riigihanke „Heakorratööde teostamine Otepää vallas" pakkumuse edukaks tunnistamine".