Otepää Vallavalitsuse istungil 23.04.2019

23.04.2019

 1. Määrati Kaurutootsi külas asuva Uue-Lokko katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:1801) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Määrati Nüpli külas asuva Ühismetsa katastriüksuse (katastritunnus 63602:002:1630) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 3. Määrati  Otepää vallasiseses linnas asuva Otepää 35/10 kV jaotla katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:1490) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 4. Määrati Pühajärve külas asuva Neitsijärve võõrastemaja katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0940) kasutamise sihtotstarbeks 100% elamumaa (001;E).
 5. Anti Kaido Kepile projekteerimistingimused Arula külas Ansu kinnistul elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Kaire Jaanusele projekteerimistingimused Meegaste külas Urmi kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Anti Marika Külmale ehitusluba Pilkuse külas Väike-Trukitse kinnistul elamu püstitamiseks.
 8. Anti Michael Willi Josef Pfahlerile ehitusluba Kurevere külas Lehe kinnistul elamu rekonstrueerimiseks.
 9. Anti Kuigatsi külas asuva Aaviku kinnistu haritava maa 7,03 ha suurune osa ning Kaasiku kinnistu haritava maa 4,73 ha suurune osa otsustuskorras rendile Ahti Everstile.
 10. Anti Puka alevikus Kooli tn 6 asuva asutusehoone ruumid (märgitud asendiplaanil) otsustuskorras Puka Kogukonna (registrikood 80423602, aadress Võru mnt 2 Puka alevik Otepää vald) tasuta kasutusse.
 11. Pikendati Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Puka Vabakogudusega 3. märtsil 2014. a sõlmitud rendilepingut Puka alevikus Kooli tn 6 asuvate ruumide kasutamiseks ajavahemikuks 1. mai 2019. a kuni 31. august 2019. a.
 12. Määrati EESTI KOOLISPORDI LIIDU poolt võistluse „ISF Koolinoorte MM orienteerumises" korraldamisel Otepää Gümnaasiumi spordihoone kompleksi ja kooli territooriumi kasutamise tasu suuruseks 600 eurot päev.
 13. Maksti Valga mnt 1a, 1c, 1d ja 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu krundi hoonestamise arhitektuurikonkursi auhinnafondist konkursi võitjatöö „Koidukuma" esitanud OÜ-le LUNGE & KO rahaline auhind 1500 eurot.
 14. Kuulutati Otepää keskväljaku purskkaevu ideekonkursi võitjaks parima ideekavandi esitanud Bruno Kadak ja kutsuda ta osalema väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses projekteerimis- ja ehitustööde hankelepingu sõlmimiseks. Maksti Otepää keskväljaku purskkaevu ideekonkursil osalejatele osalemistasu järgmiselt: 2.1 Art Allmägi 1500 eurot; 2.2 Bruno Kadak 1500 eurot; 2.3 Flo Kasearu 1500 eurot.
 15. Otsustati korraldada riigihange "Otepää keskväljaku ja lipuväljaku rekonstrueerimine" järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), Aado Altmets ja Lea Ruuven.
 16. Valiti AS-i Otepää Veevärk 2018. a majandusaasta aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
 17. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 2 isikut.
 18. Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 94,16 eurot.
 19. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kolmele isikule kogusummas 450 eurot.