Otepää Vallavalitsuse istungil 12.08.2019

12.08.2019

 1. Määrati Mägestiku külas asuva Raja katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0990) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Määrati Raudsepa külas asuva Raudsepa katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:0981) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 3. Määrati Vidrike külas asuva Toppavee katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0259) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 4. Otsustati lisada Otepää Vallavalitsuse 25. juuni 2019. a korralduse nr 2-3/270 „Katastriüksuste kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine" punkti 1 enne sõna "Ansi" lauseosa "Lauküla külas asuva Punde katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1230540, katastritunnus 72402:003:1030, pindala 5,20 ha, sihtotstarve maatulundusmaa),".
 5. Määrati Miti külas asuva Palu puhkebaas katastriüksuse (katastritunnus 58201:002:0060) kasutamise sihtotstarbeks 10% elamumaa ja 90% ühiskondlike ehitiste maa.
 6. Anti Ermo Kruusele projekteerimistingimused Päidla külas Kalmemäe kinnistul päikeseelektrijaama (ehitisregistri kood 220795028) laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Anti Lauri Steinbachile projekteerimistingimused Arula külas Kase kinnistul elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 8. Anti Tanel Keresele projekteerimistingimused Kaurutootsi külas Tsiberi kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 9. Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Staadioni kinnistul spordiväljaku Mini-arena rajamiseks.
 10. Anti Kerli Mikule ehitusluba Neeruti külas Roni kinnistul tiigi ja juurdepääsutee rajamiseks.
 11. Anti Maiu Millerile ehitusluba Kaurutootsi külas Kauruveere kinnistul abihoone püstitamiseks.
 12. Anti Taavi Siilbekile ehitusluba Vidrike külas Vidrike, Vidrikemõisa ja Kõrgemäe kinnistutel tiik-veehoidla rajamiseks.
 13. Vabastati tähtajatult korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
 14. Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
 15. Sõlmiti MTÜ-ga Pritsumehe Marid (registrikood 80347551, aadress Kooli tn 3 Puka alevik Otepää vald) äriruumi üürileping Puka alevikus Kooli tn 6, asuvate ruumide (pindala 103,72 m2) tasuta kasutusse andmiseks ajavahemikuks 16. september 2019. a kuni 15 september 2024. a.
 16. Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika (registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) ilutulestiku korraldamise luba ajavahemikul 16. augustil 2019. a ajavahemikul kell 23:15 - 23:45 Otepää vallasiseses linnas Linnamäe oru territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
 17. Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 18. Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.
 19. Eraldati reservfondist eelarvereale „082021 Otepää Kultuurikeskused" 4167 eurot Otepää kultuurimaja lava remondi kulude katmiseks. Eraldati reservfondist eelarvereale „092123 Keeni Põhikool" 6546 eurot Keeni Põhikooli hoones nõrkvoolutööde teostamise kulude katmiseks.